Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. У чому полягає сутність маркетингу?
 • 2. Дайте характеристику поняттям «суб'єкт маркетингу», «об'єкт маркетингу», «предмет маркетингу».
 • 3. Які цілі маркетингу, як вони класифікуються?
 • 4. Які функції маркетингу?
 • 5. Розкажіть про основні принципи маркетингу.
 • 6. Що таке «комплекс маркетингу»? З яких елементів він складається?
 • 7. Перерахуйте основні концепції маркетингу.
 • 8. Як розвивалися концепції маркетингу?
 • 9. Які відмінності існують в діяльності організацій, що функціонують на основі концепції інтенсифікації комерційних зусиль і маркетингу?
 • 10. Які особливості маркетингу в аграрному секторі?

завдання

1. Нижче наведені три визначення поняття «маркетинг», які в різні роки були сформульовані фахівцями Американської маркетингової асоціації (American Marketing Association).

Маркетинг - це підприємницька діяльність, пов'язана з просуванням товарів і послуг від виробника до споживача (1960).

Маркетинг - це філософія сучасного бізнесу, що визначає стратегію і тактику фірми в умовах конкуренції. Вона являє собою орієнтовану на споживача виробничо-збутову діяльність, що забезпечує фірмі довгострокову максимальний прибуток від реалізації її продукції (1988).

Маркетинг - це організаційна функція і сукупність процесів створення, просування і надання цінностей покупцям і управління взаємовідносинами з ними з вигодою для організації і для зацікавлених в ній осіб (2004).

Сформулюйте цілі маркетингової діяльності організацій, що відповідають наведеним нижче визначень поняття «маркетинг».

Яким чином змінилися цілі маркетингової діяльності організації в аналізовані періоди?

Під впливом яких чинників відбулися дані зміни?

Відповіді внесіть в табл. 1.6.

Порівняльний аналіз визначень поняття «маркетинг»

Таблиця 1.6

період

(Роки)

Мета маркетингової діяльності

фактори впливу

визначення 1

визначення 2

визначення 3

2. В даний час виділяють три основні категорії виробників продукції сільського господарства: великі сільськогосподарські організації, господарства населення і селянські (фермерські) господарства. У табл. 1.7 в динаміці за ряд років представлена структура продукції аграрного сектора Росії, виробленої товаровиробниками, які належать до перерахованих категорій господарюючих суб'єктів, а також індекси, що відображають динаміку зміни обсягів виробництва продукції в зазначених категоріях господарств у відсотках до попереднього року. Слід зазначити, що структура продукції сільського господарства розрахована в фактично діючих в конкретний момент часу цінах на дані продукти, а індекси в порівнянних цінах, т.с. в цінах, приведених до єдиного базису, що необхідно для отримання більш об'єктивних даних.

Таблиця 1.7

Структура виробництва продукції сільського господарства за категоріями

господарств

категорії

господарств

Структура продукції сільського господарства,%

Індекси виробництва продукції сільського господарства,%

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

сільськогосподарські

організації

47,2

47,9

47,6

48,6

128,9

94,9

108,4

106,8

господарства

населення

43,8

43,2

42,6

41,4

113,4

96,7

100,3

98,7

категорії

господарств

Структура продукції сільського господарства,%

Індекси виробництва продукції сільського господарства,%

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

селянські

(Фермерські)

господарства

9,0

8,9

9,8

10,0

150,9

89,2

118,4

111,2

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

123,0

95,2

105,8

103,7

Ознайомившись з даними, представленими в табл. 1.7, дайте відповідь на наступні питання.

Які категорії виробників мають найбільший вплив на ринок продовольчої продукції в Росії?

За допомогою яких елементів комплексу маркетингу ці виробники впливають на ринок?

Які категорії виробників, на ваш погляд, мають найбільші перспективи для розвитку в даний час?

3. У табл. 1.8 перераховані основні концепції маркетингу, детально розглянуті в параграфі 1.2 даного підручника.

Таблиця 1.8

Приклади використання елементів основних концепцій маркетингу в роботі організацій різних галузей і сфер діяльності

Назва концепції

Приклади з практичної діяльності

Концепція вдосконалення виробництва

Концепція вдосконалення товару

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Концепція загального маркетингу

Концепція соціально-етичного маркетингу

Концепція партнерських відносин

Па основі наявних у вас знань про діяльність різних компаній наведіть приклади, що підтверджують застосування тієї чи іншої концепції маркетингу в роботі обраної фірми, групи компаній, що представляють конкретну галузь чи сферу діяльності.

Розглянемо порядок виконання даного завдання на одному з найбільш близьких і зрозумілих для більшості споживачів прикладів. Так, на зорі становлення ринку мобільного зв'язку в нашій країні (кінець 1980-х - початок 1990-х рр.) Перші телефони були представлені практично одним виробником (Nokia), були дуже громіздкими, важили близько 3 кг (перша модель на нашому ринку - МоИга- MD 59 NB2), ціпа телефону з підключенням перевищувала 4000 дол. США. Послуги зв'язку в цей період надавала також тільки одна компанія - ЗАТ «Дельта Телеком», вартість однієї хвилини розмови складала 1 дол. США. Таким чином, мобільний зв'язок була доступна тільки дуже обмеженому колу споживачів. Однак за наступні роки ситуація на даному ринку змінилася докорінно. Відбулося істотне здешевлення як самих телефонних апаратів, так і послуг зв'язку, що стало можливим завдяки зниженню собівартості такий товар чи послугу, яких виробникам телефонів і постачальникам послуг зв'язку вдалося домогтися завдяки застосуванню основних компонентів концепції вдосконалення виробництва: нарощування масштабів виробництва товарів і надання послуг, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції і послуг, підвищення ефективності системи фізичного розподілу продукції і у слуг і т.д.

Всі перераховані вище заходи дозволили суттєво розширити коло споживачів послуг мобільного зв'язку, що спонукало багатьох виробників перейти на концепцію вдосконалення товару (і, відповідно, послуг) для того, щоб надати споживачам великі вигоди в порівнянні з конкурентами (надання товару / послуги відмінних властивостей, технічних і експлуатаційних характеристик і т.д.), оскільки з розширенням ринку підвищився і рівень конкуренції на ньому. Наслідком реалізації даної концепції є те, що зараз ми можемо як придбати дешевий мобільний телефон з обмеженим набором функцій за ціною до 1000 руб., Так і зробити апарат за індивідуальним замовленням з ексклюзивних матеріалів і з персоніфікованими властивостями, відповідно, за набагато вищою ціною. Крім того, на ринку з'явилося безліч додаткових аксесуарів, без яких мільйони споживачів вже не уявляють собі користування мобільним зв'язком, і т.д.

На сьогоднішній день на даному ринку працює безліч виробників телефонів і операторів послуг зв'язку, кожен з яких прагне до отримання максимально можливого економічного результату (прибутку), використовуючи для цього весь арсенал засобів, накопичених теорією і практикою маркетингу. Так, ми практично не знайдемо сьогодні торгових точок, де клієнту запропонують тільки придбати телефон або тільки підключитися до конкретного оператора мобільного зв'язку. Розуміючи, що ці два компоненти є єдиним комплексом, постачальники послуг зв'язку тісно співпрацюють з виробниками мобільних пристроїв, реалізуючи концепцію партнерських відносин.

Приходячи в салон зв'язку з метою вибрати мобільний телефон, ми зустрічаємо продавців-копсультаітов, які активно допомагають нам зробити вибір виходячи з тих можливостей і обмежень, які є у кожного конкретного покупця, що представляє собою відображення концепції інтенсифікації комерційних зусиль.

За аналогією з наведеним прикладом проаналізуйте діяльність інших компаній, що працюють в різних галузях і сферах діяльності, в тому числі і в агропромисловому комплексі. Отримані приклади занесіть в відповідну графу табл. 1.6.

4. На прикладі конкретного товару встановіть окремі елементи комплексу маркетингу, запропонованого фірмою-іроізводітелсм для обраного цільового ринку. Отримані результати занесіть у відповідні комірки на рис. 1.6 за аналогією з наведеним нижче прикладом (рис. 1.5).

Па підставі аналізу елементів комплексу маркетингу, що реалізується фірмою виробником для обраного вами товару, встановіть ключові характеристики споживачів, на яких даний комплекс маркетингу спрямований.

Елементи комплексу маркетингу для конкретного товару

Мал. 15. Елементи комплексу маркетингу для конкретного товару

Елементи комплексу маркетингу товару X повідно до прикладом, наведеним у табл. 1.9. Результати занесіть у відповідні графи зазначеної таблиці

Мал. 1.6. Елементи комплексу маркетингу товару X повідно до прикладом, наведеним у табл. 1.9. Результати занесіть у відповідні графи зазначеної таблиці.

Таблиця 1.9

Напрямки діяльності організацій АПК

Організація, що працює в агропромисловому комплексі

Види діяльності за сферами АПК

Сфера I: виробництво засобів виробництва

Сфера І: сільськогосподарське виробництво

Сфера III: переробка, зберігання, транспортування і торгівля

приклад:

Агропромисловий холдинг «Міраторг»

виробництво

комбікормів

рослинник

ство,

свинарство

Первинна і вторинна переробка м'яса, транспортна та складська логістика, дистрибуція

Група «Черкізово»

Агропромислова група компаній «Південь Русі»

Національна продовольча група «Сади Придонья»

Крім компаній, розглянутих в параграфі 1.4, ви можете провести аналогічний аналіз напрямків діяльності інших організацій АПК, з роботою яких ви знайомі.

тести

 • 1. Маркетинг - це:
  • а) діяльність, спрямована на задоволення потреб учасників ринкових відносин за допомогою обміну;
  • б) мистецтво та наука вибору цільових ринків, а також залучення, збереження і розвитку покупців за допомогою створення значущих для них цінностей;
  • в) філософія і технологія бізнесу, спрямована па формування і утримання ринку компанії;
  • г) всі відповіді вірні.
 • 2. Суб'єкти маркетингу - це:
  • а) організації та території;
  • б) товари і послуги;
  • в) споживачі товарів і послуг;
  • г) виробники товарів і послуг.
 • 3. В якості об'єктів маркетингу розглядаються:
  • а) покупці товарів і послуг;
  • б) матеріальні товари і послуги;
  • в) постачальники товарів і послуг;
  • г) нематеріальні товари та послуги. [1]
  • б) вдосконалення товару;
  • в) традиційного маркетингу;
  • г) маркетингу взаємовідносин.
 • 5. Формування довгострокових відносин товаровиробника з постачальниками ресурсів і споживачами лежить в основі концепції:
  • а) інтенсифікації комерційних зусиль;
  • б) маркетингу взаємодії;
  • в) соціально-етичного маркетингу;
  • г) вдосконалення діяльності.
 • 6. Аналітичної функції маркетингу відповідають наступні напрямки діяльності:
  • а) організація матеріально-технічного постачання;
  • б) вивчення учасників ринкових відносин;
  • в) оцінка впливу факторів маркетингового середовища;
  • г) інформаційне забезпечення маркетингу.
 • 7. Проведення цілеспрямованої товарної та цінової політики є одним з напрямків реалізації:
  • а) збутової функції маркетингу;
  • б) управлінської функції маркетингу;
  • в) виробничої функції маркетингу;
  • г) аналітичної функції маркетингу.
 • 8. Виробнича функція маркетингу проявляється:
  • а) в дослідженні думок і відносин споживачів до товарів, вироблених фірмою;
  • б) в розробці і реалізації стратегії фірми;
  • в) в розробці заходів щодо підвищення якості роботи зі споживачами, постачальниками і посередниками;
  • г) в розробці нових товарів, привабливих для ринку.
 • 9. Встановлення цілей діяльності фірми на певному ринку і обґрунтування способів і засобів їх досягнення в рамках певного періоду часу - це:
  • а) стратегія маркетингу;
  • б) комплекс маркетингу;
  • в) місія маркетингу;
  • г) тактика маркетингу.
 • 10. Маркетингові цілі повинні бути:
  • а) певними кількісно і якісно;
  • б) досяжними в конкретних ринкових умовах;
  • в) здатними до адаптації в разі зміни ринкових умов;
  • г) всі відповіді вірні.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Агромаркетінг і консалтинг: навч, посібник для вузів / під ред. проф. Ю. А. Ципкіна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 637 с.
 • 2. Григор'єв, М. М. Маркетинг: підручник / М. Н. Григор'єв. - М .: Юрайт, 2010. - 366 с.

 • [1] Прагнення максимально задовольнити запити споживачів соответствуетконцепціі: а) вдосконалення виробництва;
 
<<   ЗМІСТ   >>