Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Маркетингова діяльність в агропромисловому комплексі (АПК) має цілий ряд відмінних рис, обумовлених як особливостями аграрного виробництва, так і специфікою дії ринкового механізму в галузі.

Перш за все, слід зазначити характер самих товарів, які пропонуються на агропродовольственнихринках. Складно переоцінити їх роль і значення, оскільки вони є засобом задоволення потреби, яка властива всім без винятку людям - потреби в їжі, яка задовольняється через продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Від кількості, якості, різноманітності та доступності продовольства залежить стан і окремих індивідуумів, і суспільства в цілому.

У свою чергу, кількість і якість продовольчої продукції знаходяться в прямій залежності від природно-кліматичних умов ведений аграрного виробництва. Так, природну родючість грунтів, кліматичні умови в регіоні в цілому і погодні умови конкретного року зокрема, інтенсивність експлуатації земель, способи її обробки і т.д. визначають поєднання сільськогосподарських культур, які можна обробляти в тому чи іншому регіоні, а також обсяги і якість продукції рослинництва в конкретному році. Тваринництво також в значній мірі залежить від природно-кліматичних і погодних факторів, оскільки з ними пов'язані і розміщення галузей тваринництва (завжди прив'язані до кормової бази), і продуктивність тварин в конкретні періоди, і якість одержуваної продукції.

До числа особливостей сільського господарства можна віднести розбіжність робочого періоду та періоду виробництва, а також пов'язану з цим періодичність отримання продукції. Наприклад, в рослинництві існує яскраво виражена сезонність - продукцію отримують, як правило, один-два рази на рік, в той же час роботи, спрямовані на отримання врожаю, проводяться цілий рік, однак з різною інтенсивністю. У тваринництві також існує періодичність в отриманні продукції, але різниться тривалість виробничого циклу. Така періодичність обумовлює необхідність розвитку систем зберігання і переробки продукції. З одного боку, це подовжує процес просування продукції до кінцевого споживача, але з іншого - далеко не вся продукція сільського господарства (при сучасному рівні запитів споживачів) може бути доведена до кінцевого споживача в тому вигляді, в якому вона проводиться. Тому, власне, сільськогосподарське виробництво є однією зі сфер АПК, який являє собою сукупність взаємопов'язаних галузей, виробництв і видів діяльності, які взаємодіють для забезпечення потреб населення в продуктах харчування і товарах народного споживання, що виробляються з сільськогосподарської сировини. При цьому в структурі АПК умовно можна виділити три сфери (рис. 1.3).

Структура агропромислового комплексу

Мал. 1.3. Структура агропромислового комплексу

Сфера I включає галузі, що виробляють засоби виробництва для сільського господарства (тракторне і сільськогосподарське машинобудування, машинобудування для кормовиробництва і тваринництва, виробництво меліоративної техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, виробниче будівництво і інші обслуговуючі сільському господарстві виробництва та види діяльності).

Сфера II представлена галузями безпосередньо сільськогосподарського виробництва (в першу чергу рослинництвом і тваринництвом), а також включає лісове господарство.

Сфера III об'єднує галузі і виробництва, що забезпечують переробку сільськогосподарської сировини (харчова промисловість, легка промисловість), заготівлю, зберігання, транспортування і реалізацію кінцевої продукції (виробленої із сільськогосподарської сировини).

Очевидно, що в аграрному секторі має місце формування технологічного ланцюга: від виробництва і поставки ресурсів, необхідних для сільського господарства, до збуту продукції, готової для кінцевого споживання. Всі учасники цього ланцюга тісно пов'язані один з одним в першу чергу технологічно (кінцева продукція одних є засобом виробництва або сировиною для виробництва продукції інших), економічно (наприклад, зростання цін на необхідні для сільськогосподарського виробництва ресурси неминуче призводить до збільшення собівартості продукції сільського господарства, а зростання цін на сільськогосподарську сировину викликає зростання витрат підприємств переробної промисловості і т.д.) і організаційно (організаційні зміни в одній сфері АП До неминуче приведуть до змін інших). Така взаємна залежність створює об'єктивні передумови для формування вертикально-інтегрованих структур холдингового [1] типу, що поєднують підрозділи, які здійснюють виробництво сільськогосподарської сировини, переробку цієї сировини, організацію зберігання, транспорго

оо

Коротка характеристика основних напрямків діяльності великих агрохолдингів Росії

Характеристики

холдингу

А гро п ро м и шле н н и й холдинг «Міраторг»

Група «Черкізово»

А гро п ром и тлін ная група компаній «Південь Русі»

Національна продовольча група «Сади Придонья»

Основні напрямки діяльності

Рослинництво, виробництво кормів, свинарство, первинна та вторинна переробка м'яса, транспортна та складська логістика, дистрибуція

Рослинництво, виробництво кормів, птахівництво, свинарство, переробка м'яса, дистрибуція

Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво соняшникової олії, бакалійної продукції

Сортовипробування, виробництво саджанців, виробництво, переробка і реалізація плодів і овочів

Територіальне розміщення підприємств (організацій), що входять до складу холдингу

Білгородська, Брянська, Московська, Калінінградська області, м Москва і інші регіони (всього понад 20)

Брянська, Воронезька, Курська, Московська, Липецька, Пензенська, Тамбовська, Тульська області

Волгоградська і Ростовська області, Краснодарський край

Волгоградська, Саратовська, Пензенська області

Торгові марки (ТМ) холдингу

ТМ «Міраторг», ТМ «Тітам і н», ТМ « Gurmama»

ТМ «Черкізово»,

ТМ «Петелінка»,

ТМ «Моссельпром»,

ТМ «Імперія смаку»,

ТМ «Куряче царство»,

ТМ «Домашня курочка», ТМ «М'ясна губернія» і т.д. (Всього понад 10)

ТМ «Південь Русі», ТМ «Золота насіння»,

ТМ «Злато»,

ТМ «Сто рецептів»,

ТМ «Аведов'»

ТМ «Сади Придонья», ТМ «Золота Русь», ТМ «Спсленок»,

ТМ «Мій»

вання і збуту переробленої продукції, готової до реалізації в торгівлі і споживання, в яких здійснюється єдина маркетингова стратегія. У табл. 1.5 представлені короткі відомості про ряд великих російських агро- холдингів, що функціонують саме за вказаною схемою.

Разом з тим вертикально-інтегровані структури не вичерпують усього різноманіття організаційних форм господарювання, форм власності на засоби виробництва і реалізовану продукцію, які існують в АПК і впливають на характер, масштаби і можливості маркетингової діяльності. Про це свідчить, наприклад, динаміка зміни структури валової продукції сільського господарства в Росії (рис. 1.4). Протягом багатьох років до половини всієї сільськогосподарської продукції вироблялося в особистих підсобних господарствах населення (лихий), а це означає, що істотна частина потреб в продовольстві задовольняється не на ринку, а за рахунок власного виробництва, що має велике значення впливає на обсяг попиту в першу чергу на такі продукти харчування, як картопля, овочі, фрукти і ягоди. Незважаючи на те що в останні роки частка ЛПГ в загальноросійських показниках скорочується (до 41% в 2014 р), сам факт існування альтернативи ринку по частині задоволення потреб у продовольстві не може не братися до уваги при розробці маркетингових програм інших учасників ринку.

Динаміка зміни структури валової продукції сільського господарства за категоріями господарств

Мал. 1.4. Динаміка зміни структури валової продукції сільського господарства за категоріями господарств

В останні роки також помітна тенденція збільшення частки селянських (фермерських) господарств (СФГ) та індивідуальних підприємців, які працюють на селі, у виробництві продукції сільського господарства.

Ці учасники продовольчого ринку Росії в силу обмеженості наявних у них ресурсів (фінансових, трудових і т.д.) мають набагато менше можливостей для розробки та реалізації власної маркетингової політики, що створює передумови для розвитку в АПК діяльності організацій, що займаються наданням інформаційно-консультаційних послуг для цієї категорії товаровиробників. Найважливішим напрямком інформаційно-консультаційної підтримки СФГ і сільських індивідуальних підприємців є маркетингове консультування - надання маркетингової інформації та надання підтримки при розробці та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з маркетинговою діяльністю товаровиробника.

  • [1] Холдинг - акціонерна компанія, яка володіє пакетами акцій одного або декількох інших акціонерних товариств (як правило, контрольними пакетами акцій, але можуть бути й інші варіанти) з метою контролю та управління їх діяльністю.
 
<<   ЗМІСТ   >>