Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МІЖНАРОДНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • поняття, функції, учасників, індикатори міжнародного страхового ринку;
 • • поняття і види страхових послуг, міжнародних страхових послуг;
 • • поняття колективних інвестицій і інвесторів, найбільших міжнародних страховиків, міжнародні страхові організації;

вміти

 • • використовувати статистику міжнародного страхового ринку;
 • • використовувати інформацію на сайтах компаній - лідерів міжнародного страхового бізнесу;
 • • порівнювати показники стану міжнародного страхового ринку;

володіти

• термінологією, яка використовується в галузі міжнародного страхового ринку, прийомами порівняльного країнового аналізу індикаторів ринку страхування.

Міжнародний страховий ринок: поняття, послуги, індикатори

Значення страхування в світовій економіці велика і реалізується за двома напрямками:

 • - страховому - тобто надання клієнтам захисту від ризиків;
 • - інвестиційному - тобто розміщення страхових резервів в активи.

Міжнародна страхова діяльність, міжнародна торгівля

страховими послугами здійснюється на міжнародному страховому ринку. У сучасну епоху глобалізації міжнародний страховий ринок характеризується низкою ключових ознак: величезними масштабами, відсутністю географічних кордонів, цілодобовим проведенням операцій, в тому числі в режимі on-line через Інтернет, використанням валют провідних країн, участю провідних банків, найбільших корпорацій, фінансово-кредитних інститутів з високим рейтингом, а також інституціональною структурою наглядових, контролюючих і регулюючих органів.

Міжнародний страховий ринок (МСР) - це сукупність економічних відносин між його учасниками з приводу транскордонних угод купівлі-продажу страхових послуг.

У вузькому сенсі це обсяг операцій, що здійснюються страховими організаціями по всьому світу. У широкому розумінні до нього ставляться: а) сукупність національних страхових ринків, які входять як складові частини в різні регіональні страхові ринки;

 • б) міжнародні операції страховиків але страхуванню ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • в) міжнародні операції страховиків зі страхування ризиків великих міжнародних інвестиційних проектів;
 • г) спільна діяльність страхових компаній, що мають різну національну приналежність, в міжнародних страхових пулах;
 • д) міжнародний ринок перестрахування, основними операторами якого виступають великі перестрахові компанії, що надають послуги перестрахування ризиків прямим страховикам;
 • е) інвестиційна діяльність страховиків по всьому світу як колективних інвесторів 1 .

Термін «міжнародний страховий ринок» часто вживається стосовно до локальних страховим ринкам, що відрізняється високою питомою вагою міжнародних страхових операцій (Нью-Йорк, Лондон, Цюріх). Наприклад, Лондонський міжнародний страховий ринок - найбільший міжнародний ринок торгівлі страховими послугами, що не відносяться до страхування життя. Він являє собою унікальне зосередження страхових і перестрахувальних компаній. Ринок складають «Ллойд» (англійська корпорація страховиків) і страхові (перестрахові) компанії.

В рамках МСР реалізуються взаємозв'язку між національними страховими ринками через транскордонну торгівлю товарами і послугами, міжнародний рух капіталу і робочої сили, а також міжнародний інформаційний обмін. Таким чином, в широкому сенсі МСР - це єдиний ринковий простір в рамках загальної сукупності держав сучасного світу.

За оцінками фахівців, щорічний оборот МСР інтернет-послуг досягає майже 500 млн дол. США і поступово зростає з поглибленням процесів глобалізації та розвитком інформаційних технологій. Він становить близько 2,5% від загального обсягу продажів електронних послуг.

У міжнародній торгівлі страховими послугами діє офіційна класифікація в залежності від способу поставки [1] [2] послуги:

 • - транскордонна поставка - з території одного члена СОТ на територію будь-якого іншого члена СОТ (страховик і страхувальник не переміщаються через кордон, її перетинає лише послуга);
 • - споживання за кордоном - споживач з однієї країни - члена СОТ набуває і споживає послугу на території іншої країни - члена СОТ (послуга і продавець послуги не переміщаються через кордон, її перетинає споживач послуги);
 • - комерційне присутність - постачальником послуг одного члена СОТ шляхом комерційного присутності на території іншого члена СОТ (відкриття представництва або дочірньої фірми страховиком в іншій країні);
 • - переміщення фізичних осіб - постачальників послуг одного члена СОТ шляхом присутності фізичних осіб члена СОТ на території будь-якого іншого члена СОТ (послуги надаються іноземними фахівцями на території іншої країни).

У Додатку щодо фінансових послуг (особливо банківських і страхових) ГАТС наведено визначення страхових та належних до них послуг як послуг з прямого страхування (включаючи послуги зі страхування життя і страхування іншого, ніж страхування життя), послуг з перестрахування і ретроцесії, послуг страхових посередників ( брокерів і агентів), послуг, пов'язаних зі страхуванням (консультаційних, актуарних, за оцінкою ризику і врегулювання збитків).

Особливо слід виділяти послуги зі страхування життя та послуги по іншому страхуванню, ніж страхування життя. Це дві різні, відмінні один від одного області страхової діяльності, що мають суттєві відмінні риси та відокремлені режими регулювання. Прийнято виділяти дві сфери - страхування життя ( life insurance ) і інше страхування ( non-life insurance ), або «життя» і «не-життя».

Відзначимо, що страхування життя:

 • - у всьому світі і в кожній державі окремо вважається класичним способом зниження соціальних ризиків і підтримки особистого добробуту громадян;
 • - розглядається поряд з недержавним пенсійним страхуванням як головний постачальник «довгих» грошей для національної економіки; є головним джерелом капіталу, який запозичують у страховиків життя різні суб'єкти ринку (бізнес, державні структури та організації) для розширення своєї операційної діяльності та фінансування угод;
 • - є найбільшим сегментом міжнародного страхового ринку;
 • - демонструє в розвинених країнах низьку ринкову концентрацію і високу диференціацію в частині організаційно-правових форм оперують компаній, товариства взаємного страхування (в США - 14%), товариства взаємодопомоги, державні компанії;
 • - свідчить про високу страхової культури населення даної країни і його достатній добробут, що дозволяє витрачати гроші на страхування життя;
 • - показує ефективність і достатність державного стимулювання, зокрема податкового, розвитку страхування життя.

Світова страхова статистика свідчить про те, що в цілому за період 2011-2012 рр. провідні позиції були збережені такими державами, як США, Японія, Великобританія. Такі розвинені країни, як Франція та Італія, показали негативний темп зростання. Росія за вказаний період істотно знизила показники страхового ринку і перемістилася з 19-го на 24-е місце з помітно більш низькою часткою (0,56%), ніж роком раніше (0,94%) в світовому обсязі.

Стан міжнародного страхового ринку зазвичай оцінюється індикаторами. Це показники, що відображають рівень розвитку ринку, привабливість умов проведення страхових операцій для страхувальників, фінансовий стан страхових організацій і т.д. Існують загальноприйняті показники - індикатори страхового ринку, які міжнародні аналітичні агенції та офіційні статистичні органи застосовують в своїх звітах. До них відноситься поряд з головним об'ємним вартісним показником - зібраними страховими преміями також ряд відносних показників. У цю категорію зазвичай включають розмір зібраних страхових премій на душу населення (або щільність страхування), відношення активів (або страхової премії) страхових компаній до ВВП (глибина страхового ринку); частку національного або регіонального страхового ринку за обсягом зібраних премій у світовому ринку в відсотках.

На рис. 3.1 і 3.2 наведені показники премій зі страхування життя на душу населення (щільність страхування) по країнах; премій по страхуванню іншому, ніж страхування життя, на душу населення; обсяг страхових премій по відношенню до валового внутрішнього продукту в процентах. Очевидно, що дана статистика є предметом уважного вивчення з боку аналітиків, які прагнуть створити «образ» сучасного посткризового МСР, використовуючи порівняльний аналіз. Росія не відображено на малюнку, оскільки її частка в світовому ринку менше 1%.

Слід звернути увагу на показник страхових премій зі страхування життя на душу населення (life premiums per capita, дол.). Лідерами за цим показником в 2012 р стали Швейцарія, Японія і Гонконг, у яких цей показник істотно перевищив 4 тис. Дол, на людину. Глибина страхового ринку, або, як іноді кажуть, «проникнення страхування», найбільш вражає у Тайваню - приблизно 16% ВВП.

Має місце значна асиметрія в рівні розвитку страхування по регіонах світу, що гальмує його рух вперед. Однак традиційно обмежені за ступенем страхування регіони Латинської Америки і Африки в 2012 р показали дуже високі темпи зростання (11,7 і 10,5). А традиційно благополучні регіони з багатовіковими традиціями страхування, напевно, під впливом глобальної кризи і геополітичних процесів не розвивалися зовсім (-1,7% у Європи) (табл. 3.1).

В області регулювання страхового ринку на міжнародному рівні діє Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАСН) [3] . Вона була створена в 1994 році з метою сприяння розвитку страхового нагляду на основі міжнародного співробітництва та взаємодії. Штаб-квартира знаходиться в м Базель (Швейцарія). В даний час вона включає більше 200 національних органів страхового регулювання та нагляду з 140 держав, на частку страхових ринків яких припадає 97% світового обсягу страхових премій [4] . МАСН є міжнародною організацією, яка встановлює стандарти зі страхового нагляду і відповідає за їх розвиток і впровадження по всьому світу.

Страхові премії на душу населення по країнах в 2012 р

Мал. 3.1. Страхові премії на душу населення по країнах в 2012 р,

дол. США

Рівень проникнення страхування на розвинених страхових ринках в 2012 р (страхові премії до ВВП,%) *

Мал. 3.2. Рівень проникнення страхування на розвинених страхових ринках в 2012 р (страхові премії до ВВП,%) * 1 2

Таблиця 3.1

Розвиток світового ринку в розрізі регіонів, 2012 р 2

регіон

Премії 2012, млн дол.

Зростання з урахуванням інфляції, %

Частка ринку 2012 (2011),

%

Карибський басейн і Латинська Америка

168737

11,7

3,66 (3,36)

Європа

1535176

-1,7

33,28 (35,93)

Закінчення табл. 3.1

регіон

Премії 2012, млн дол.

Зростання з урахуванням інфляції, %

Частка ринку 2012 (2011),

%

Азія

1346223

6,9

29,19 (28,24)

Африка

71891

10,5

1,56 (1,48)

Океанія

97071

-0,1

2,10 (2,16)

Всього в світі

4612514

2,4

100

З часу створення діяльність МАСН розширювалася і доповнювалася новими функціями. Види діяльності можна згрупувати за трьома категоріями:

 • 1) встановлення стандартів страхового нагляду: розробка матеріалів щодо ефективного страхового нагляду (принципи, стандарти, керівництва); підготовка супутніх документів за конкретними напрямами страхового нагляду;
 • 2) впровадження стандартів страхового нагляду: тісна співпраця з міжнародними організаціями, регіональними групами і національними органами страхового регулювання та нагляду, в тому числі щодо проведення конференцій та навчальних семінарів; проведення оцінки дотримання країнами стандартів страхового нагляду в рамках Програми оцінки фінансового сектора 1 ( FSAP ), що проводиться Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Світовим банків (СБ);
 • 3) забезпечення фінансової стабільності: розробка методології ідентифікації глобальних системно значущих страховиків, заходів політики з управління системними ризиками глобальних системно значущих страховиків; сприяння державним страховим органам в розробці інструментів макропруденційних нагляду [5] [6] . Головними документами МАСН в частині регулювання та нагляду за страховими компаніями є: «Основні принципи страхування» (26 принципів, які доповнюються стандартами, що регулюють більш детальні питання страхового нагляду, а також рекомендаціями щодо впровадження принципів і стандартів. Крім цього, до кожного основного принципу страхування встановлено критерії, якими наглядовий орган повинен неухильно керуватися у своїй діяльності) і «Загальні основи нагляду за міжнародними страховими групами».

В даний час МАСН спільно з національними страховими регуляторами розробляє глобальні ризик-орієнтовані стандарти капітана аналогічно тим, які вже давно застосовуються в банківській сфері (Базель I, II, III). Протягом 2017-2018 рр. стандарти будуть нротестіровани національними регуляторами і впроваджені в діяльність міжнародних страхових груп. Остаточне впровадження заплановано на початок 2019 р

 • [1] Строго кажучи, інвестиційна діяльність страховиків може бути віднесена скоріше до ринку колективних інвестицій. Проте ми вважаємо правомірним включити ЕЕВ поняття міжнародного страхового ринку для більш повного розгляду деятельностістрахових організацій.
 • [2] Відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами (General Agreement onTrade in Services - ГАТС) поняття «поставка послуги» включає виробництво, розподіл, маркетинг, продаж і доставку послуги.
 • [3] 1AIS - International Association of Insurance Supervisors.
 • [4] Офіційний сайт MACH: URL: http://www.iaisweb.org.
 • [5] URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fsap.htm.
 • [6] макропруденційних регулювання і нагляд (англ, macro-prudential regulation andsurveillance) складається в мінімізації ризиків фінансової системи держави в цілому, обумовлених в першу чергу зовнішніми ефектами, і запобігання негативного впливу ризиків на темпи економічного зростання країни.
 
<<   ЗМІСТ   >>