Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Страхування відповідальності за якість продукції, робіт і послуг є важливою умовою і потужним стимулом для просування вітчизняних товарів

на зовнішні ринки. Поширення страхування відповідальності за якість товарів та послуг обумовлено тим, що страховий захист надає продавцям і виробникам можливість захистити себе в разі заподіяння шкоди споживачам від величезного фінансового збитку, витрачання фонду самострахування (якщо він є), вилучення значних грошових сум з обороту для компенсації збитків. У свою чергу, наявність поліса страхування є додатковою гарантією якості вироблених або проданих товарів (робіт і послуг). Найбільший інтерес до даного виду страхування проявляють дизайнерські та конструкторські бюро, будівельні організації, автозаправні станції, автосервіси, підприємства громадського харчування, виробники медичного обладнання, представники сфери експлуатації житлового і нежитлового фонду, спортивно-розважальні центри.

Об'єктом страхування відповідальності за якість товарів, робіт (послуг) є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду життю, здоров'ю або майну вигодонабувачів, заподіяну недоліками виготовленого і реалізованого товару, наданих послуг, а також наданням недостовірної або недостатньої інформації про товари, роботи (послузі).

Страховим випадком за договором страхування відповідальності за якість визнається факт настання відповідальності виробника (продавця), визнаної їм добровільно за попередньою згодою страховика або встановленої рішенням суду, за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди потерпілим особам.

Страховий випадок визнається таким, якщо відповідальність настає в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю (смерть, травма, каліцтво, втрата працездатності, фізичні страждання), а також майну в и годо п р іобретател е й всл їде вис:

 • - недоліків товару, роботи, послуги;
 • - надання недостовірної або недостатньої інформації про товар, роботі (послузі) або про їх виробників, продавців і виконавців, щодо білоруського режиму їх роботи, проведення обов'язкової сертифікації, умов зберігання, транспортування та безпечної експлуатації продукції. При цьому шкода, заподіяна кільком особам, що наступив з однієї причини, розглядається як один страховий випадок. Для визнання факту заподіяння шкоди страховим випадком необхідно, щоб в межі терміну страхування, який становить один рік, потрапляли:
 • - дата реалізації споживачам - при страхуванні відповідальності виробників та продавців товарів;
 • - дата прийняття результатів роботи, послуги - при страхуванні відповідальності виконавців робіт (послуг).

Правила страхування містять ряд винятків, які не будуть визнані страховим випадком. Відповідно до них не є страховими випадки, пов'язані:

 • а) із заподіянням шкоди, завданої навколишньому середовищу (екологічний збиток);
 • б) вимог осіб, які працюють у страхувальника, про відшкодування шкоди, заподіяної їм при виконанні ними обов'язків, передбачених трудовими договорами. Якщо, проте, шкода їм завдано у позаробочий час і не в зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, він підлягає відшкодуванню;
 • в) заподіянням шкоди (збитків), що з'явилася в результаті використання вигодонабувачем товару не але призначенням або не у відповідності з правилами виробника, про яких він був поінформований або які містяться в документації, переданої йому виробником, а також в результаті недотримання ним необхідних запобіжних заходів при використання товарів, результатів робіт (послуг), про які він був повідомлений страхувальником;
 • г) заподіянням шкоди, що настала внаслідок використання вигодонабувачем товарів, результатів робіт (послуг), нс призначених для реалізації та ін.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін. У договорі страхування можуть бути вказані граничні суми страхового відшкодування, які виплачуються вигодонабувачу (ліміти страхових відшкодувань):

 • - за одним страховим випадком, який відбувся протягом договору страхування. При цьому кілька збитків, що настали по одній і тій же причині, розглядаються як один страховий випадок;
 • - окремо за видами заподіяної шкоди.

Конкретний розмір страхового тарифу залежатиме від набору ризиків, типу товарів (послуг), рівня їх якості, масовості виробництва. Якщо за період страхування у виробника (продавця) не відбулося жодного страхового випадку, страхова компанія може надати такому клієнтові знижку і знизити тарифи. За угодою сторін у відношенні майнових збитків в договір може бути внесено умова про безумовній франшизі, збиток в межах якої не підлягає відшкодуванню. В цьому випадку страховий тариф буде зменшений виходячи з величини франшизи. Франшиза може встановлюватися по кожному страховому випадку і відніматися по кожному з них, якщо відбулося кілька страхових випадків.

За договором страхування відповідальності за якість товарів (робіт, послуг) страхова компанія відшкодовує збиток, зазначений в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Збиток, що підлягає відшкодуванню зі страхування відповідальності за якість товарів, робіт, послуг

Страхова компанія відшкодовує

Розмір страхового відшкодування

Збиток, пов'язаний із заподіянням шкоди майну (втрата, загибель, пошкодження або ін.) Вигодонабувачів (майнову шкоду)

 • 1. При повній загибелі майна - в розмірі його дійсної вартості в місці його знаходження на момент настання страхового випадку.
 • 2. При пошкодженні майна - в розмірі витрат, необхідних для приведення в той стан, в якому воно знаходилося до моменту пошкодження

Збиток, який виник в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю вигодонабувачів (фізичну шкоду)

 • 1. Заробіток, якого потерпіла особа втратила внаслідок постійної або тимчасової втрати загальної працездатності в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю, за весь період втрати працездатності.
 • 2. Додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров'я потерпілої особи (на посилене харчування, санаторно-курортне лікування, сторонній догляд, протезування, транспортні витрати і т.п.).
 • 3. Частина заробітку, якого у випадку смерті потерпілої особи втратили непрацездатні особи, що перебували на утриманні або мали право на одержання від нього утримання за період, який визначається відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і держав, на території яких мало місце заподіяння шкоди страхувальником.
 • 4. Витрати на поховання у разі смерті потерпілої особи

Витрати вигодонабувачів щодо зменшення заподіяної їм шкоди в результаті споживання (використання) товарів, послуг (результатів робіт) неналежної якості, а також страхувальника, якщо відшкодування таких витрат було покладено на нього страховиком

 • 1. Окремо обмовляється сторонами в договорі страхування розмір страхової виплати при судових та інших додаткових витрат страхувальника.
 • 2. Додаткові витрати по з'ясуванню обставин, пов'язаних з подією, визнаним страховиком страховим випадком, або по зменшенню збитку, а також судові витрати компенсуються страхувальнику, якщо їх відшкодування передбачалося умовами договору страхування і якщо вони не перевищують встановлених в договорі граничних сум страхових виплат (лімітів страхового відшкодування)

Страхова компанія відшкодовує

Розмір страхового відшкодування

Судові витрати страхувальника у справах про відшкодування шкоди споживачам внаслідок страхового випадку, якщо ці витрати разом із сумою страхових виплат не перевищують встановленої в договорі страхової суми (ліміту страхового відшкодування)

Зобов'язання страховика по виплаті страхового відшкодування наступають в разі пред'явлення вигодонабувачами вимог страхувальникові або страховика.

Після здійснення страхових виплат страхова сума зменшується пропорційно розміру страхового відшкодування. У цьому випадку страхувальник має право відновити страхову суму, сплативши відповідну страхову премію.

 
<<   ЗМІСТ   >>