Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРЕДИТНЕ І ІПОТЕЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

У кредитних відносинах страховий інтерес виникає на основі відносин кредитора і позичальника. Якщо позичальник помре до того, як

виплатить борг, кредитор не отримає належні йому кошти. Хоча з юридичної точки зору кредитор має право вимоги до майна померлого боржника, не завжди можливо отримати належну суму повністю (це залежить від вартості майна боржника та його інших зобов'язань, що мають більший пріоритет). Іноді в разі передчасної смерті боржника майно буде неможливо перетворити в готівку.

Кредитор має право застрахувати життя позичальника в свою користь, а також вимагати від позичальника укладання договору страхування життя в свою користь. Якщо страховий поліс купується в якості забезпечення під повернення кредиту, то розмір страхової суми повинен бути обмежений сумою основного боргу плюс відсотки за користування кредитними коштами. Більшість кредитів видається на певний період часу, і цілком логічно, що поліс покриватиме кредит протягом того ж періоду часу. Якщо ж кредитний договір передбачає, що борг повертається одним платежем в кінці терміну кредитування, то найбільш підходящим покриттям буде поліс термінового страхування життя з фіксованою страховою сумою.

В якості забезпечення під іпотечний кредит найчастіше використовується

поліс термінового страхування з порядку спадання страховою сумою, відомий як іпотечне страхування життя. Таким чином, у міру погашення заборгованості і зменшення залишку позики зменшується і страхова сума. Зменшення боргу і страхової суми відбувається синхронно на одну і ту ж суму. Іпотечне страхування є терміновим страхуванням з зменшується страховою сумою; з кожним внеском по іпотечному кредиту зменшується страхова сума з тим, щоб відповідати сумі боргу.

Кредитне страхування життя аналогічно іпотечному. Страхова сума може як збільшуватися, так і зменшуватися в залежності від балансу виплат і боргу або в залежності від типу кредиту.

Страхування на дожиття Страхування на дожиття (його також

- називають страхуванням капіталу) має на увазі виплату, якщо застрахований помре протягом дії поліса або доживе до кінця дії страхування. Необхідно розрізняти чисте страхування на дожиття і змішане страхування життя.

Чисте страхування на дожиття - це договір, який гарантує страховий захист на фіксований термін: з дати його укладення до дати закінчення.

Страховим випадком за договором страхування на дожиття є дожиття віку або строку, зазначеного в договорі. При настанні страхового випадку страховик бере на себе зобов'язання виплатити заздалегідь визначену страхову суму. У разі ж смерті застрахованої особи страховик або звільняється від виплати, або повертає надійшли до нього страхові внески (зазвичай з деяким утриманням).

Страхування на дожиття в чистому вигляді практично не використовується, хоча воно поширене на страхових ринках Німеччини, Японії, Кореї, Таїланду. У той же час в США заборонено продавати поліси страхування на дожиття, цей тип страхового захисту може виступати тільки як доповнення до інших страховими полісами.

На більшості страхових ринках, в тому числі і на російському, поширене змішане страхування життя, яке представляє собою договір страхування, який гарантує виплату як при дожитті застрахованої особи до закінчення терміну дії страхування, так і в разі його смерті, якщо вона настане раніше.

Змішане страхування життя відноситься до договорів страхування, що укладаються на певний строк. Особливість змішаного страхування життя полягає в тому, що страховик приймає на себе два взаємовиключних зобов'язання:

  • 1) виплатити страхову суму, якщо застрахована особа помре протягом періоду дії договору страхування;
  • 2) виплатити страхову (або будь-яку іншу) суму, якщо застрахована особа доживе до закінчення терміну дії страхування.

Перше зобов'язання еквівалентно тому, що дається при укладенні договору строкового страхування на випадок смерті з аналогічною страховою сумою і терміном страхування. Друге ж зобов'язання являє собою принципово нову концепцію - чисте страхування на дожиття. Чисте страхування на дожиття гарантує виплату страхової суми лише в разі дожиття застрахованої особи до закінчення терміну страхування, але не забезпечує ніякої виплатою в разі смерті. Таким чином, змішане страхування життя - це комбінація термінового страхування на випадок смерті і страхування на дожиття.

Якщо ж розглядати змішане страхування життя з економічної точки зору, то страховий поліс цього виду містить і ризикову, і накоіітельную складову. Таким чином, страховий поліс не тільки забезпечує страховим захистом на випадок смерті, але і дає можливість накопичити певний капітал.

Страхувальник має право на накопичувальну складову поліса в формі викупної суми. Ця накопичувальна складова доповнюється терміновим страхуванням на випадок смерті з порядку спадання страховою сумою, яка в сумі з накопичувальним елементом дає страхову суму, встановлену в договорі.

~ У обмін на сплату страхових премій стра-

Довічне страхування jjt 1 v

- ховщік ооязуется виплатити страхову суму

в разі смерті застрахованої особи незалежно від того, коли вона настане. Договір залишається в силі до тих пір, поки страхувальник продовжує сплату внесків. Довічне страхування можна розглядати як довгостроковий неперервні договір.

Довічне страхування - страхування на випадок смерті протягом усього життя застрахованої особи.

Залежно від способу сплати страхових внесків довічне страхування ділиться:

  • 1) на довічне страхування з одноразовою сплатою премії. Одним з методів покупки полісу страхування життя є оплата поліса одноразовим платежем. Так як страховик в середньому буде використовувати кошти фонду протягом довгого часу, найбільшою складовою майбутньої виплати стане інвестиційний дохід. З математичної точки зору одноразовий внесок - це сучасна вартість майбутніх виплат (зобов'язань страховика), дисконтована з урахуванням очікуваного інвестиційного доходу. Поліс страхування з одноразовою сплатою премії купується виключно в інвестиційних цілях, а страховий захист розглядається вже в другу чергу;
  • 2) довічне страхування з рівномірною сплатою премії. За договором, який передбачає сплату премії протягом всього терміну страхування, внески сплачуються рівними періодичними платежами протягом усього життя застрахованої особи. Тариф заснований на припущенні, що застрахований проживе до похилого віку (до 90 або 100 років). Фактично згідно з цією угодою премія розподіляється на внески пропорційно передбачуваної тривалості життя, тобто підтримується концепція страхування зі сплатою фіксованих внесків. Це дає можливість підтримувати гранично низький рівень витрат на безперервну захист. Накопичення резерву внесків відбувається поступово, і до моменту, коли застрахований досягне 90 або 100 років, він зрівняється зі страховою сумою за договором. В основі цього виду поліса лежить ідея, що компанія може дозволити отримувати однакові за розміром премії щороку за умови, що в результаті їх загальна сума буде еквівалентна одноразового внеску. В результаті в перші роки дії договору страхувальник сплачує премію, яка більш ніж достатня для покриття його ризику, а в наступні роки - менше ніж ймовірність смерті в більш старшому віці. Слід зазначити, що страхування життя з рівномірними внесками було одним з перших продуктів, що пропонуються на страховому ринку;
  • 3) довічне страхування з обмеженим терміном сплати премії. Цей вид довічного страхування, як і попередній, забезпечує страховим захистом протягом усього життя, але страхові внески сплачуються протягом обмеженого періоду років або до певного віку. Після того як премія сплачена повністю, договір залишається в силі без додаткових платежів. Такий поліс вважається «оплаченим». Поліс з 20-років-ним терміном сплати внесків буде вважатися «оплаченим» після того, як будуть внесені внески за 20 років; поліс з терміном сплати премій до віку 65 років буде вважатися «оплаченим» до того моменту, коли застрахований досягне цього віку, і т.д. Якщо застрахований помре до закінчення періоду сплати внесків, то незважаючи на припинення платежів вигодонабувачу буде виплачена страхова сума за договором.

_ Страхування ануїтетів є произво-

Страхування ануїтетів дним від страхування на дожиття. Здебільшого

ануїтети використовуються, щоб забезпечити пенсію (в продовження індивідуальній чи груповій схеми). Метою ануїтету є захист застрахованого від фінансових наслідків того, що тривалість його життя перевищить накопичені доходи. У широкому сенсі ануїтет являє собою серію періодичних платежів.

Договір ануїтету - це страховий поліс, який гарантує виплату регулярних сум протягом певного періоду або протягом усього життя.

Учасниками договору ануїтету є: страховик, страхувальник (власник ануїтету), застрахована особа (аннуітант), вигодонабувач (одержувач ануїтету).

Аннуітант (застрахована особа) - це особа, тривалість життя якого використовується для визначення суми ануїтетних виплат за договором ануїтету. Вік застрахованого, який використовується для визначення тарифної ставки, називається актуарних віком.

Страхувальник призначає вигодонабувача - особа, яка буде одержувачем періодичних платежів згідно з умовами договору ануїтету. Найчастіше власник ануїтету (страхувальник), аннуітант і одержувач є одним і тим же особою.

Виплати можуть тривати після смерті аннуітанта з метою забезпечення доходом другого з подружжя (спільний ануїтет). У договорах спільного ануїтету вказуються основний і додатковий застрахований.

Період дії договору страхування ануїтетів включає в себе дві основні фази: фаза накопичення, фаза ліквідації. Протягом фази накопичення страхувальник сплачує страхові внески в страхову компанію. Внески сплачуються або протягом обумовленого періоду часу, або одноразово - однією сумою. Фаза ліквідації передбачає, що страховик починає регулярно виплачувати страхувальникові дохід (ануїтет) протягом визначеного договором строку або довічно.

Умови страхування можуть включати в себе виплату страхового забезпечення в разі смерті страхувальника, якщо вона станеться раніше початку фази виплат. Виплата по смерті при страхуванні ануїтетів, що виплачується вигодонабувачам, відмінна від виплати за інших видах страхування життя. Зазвичай виплата розраховується як накопичена сума ануїтету або як сума сплачених премій, якщо вона перевищує розмір ануїтету. Можливість отримання виплати по смерті виключається після того моменту, коли страхувальнику почалася виплата ануїтетів (хоча б одного).

Ануїтети можуть оплачуватися одноразовими преміями або внесками в розстрочку. Ануїтети з одноразовими преміями часто купуються вигодонабувачами, які отримали страхову суму за договором страхування життя після смерті застрахованого. В інших випадках одноразові премії накопичуються за допомогою заощаджень, отримання спадщини тощо Більшість же індивідуальних страхувальників воліють сплачувати премію в розстрочку протягом певного періоду.

Виплати за договором страхування можуть починатися негайно (негайний ануїтет) або після закінчення певного періоду (відстрочений ануїтет). Негайний ануїтет - це ануїтет, оплачений одноразової премією, в якому застрахований після вступу договору в силу негайно отримує право на перший аннуїтетний платіж. Відстрочений ануїтет може оплачуватися як одноразово, так і в розстрочку. Виплати першого ануїтету починаються після закінчення певного періоду після сплати страхових внесків. Зазвичай період відстрочки становить кілька років.

Залежно від числа застрахованих ануїтети бувають індивідуальні та спільні. Від числа застрахованих залежить, якій кількості осіб будуть виплачуватися ануїтети: одному або декільком. Більшість ануїтетів виплачується одній особі, так як в договорі присутній одну застраховану особу.

Останнім часом популярності набувають ануїтети, що покривають два і більше людини. Так, спільний ануїтет і ануїтет, що виплачується пережив особі, гарантує виплату доходу до тих пір, поки останній із застрахованих осіб продовжує жити. Існує і модифікована форма спільного ануїтету, при якій після смерті першого аннуітанта розмір виплати скорочується до 2/3 або 1/2 від оригінальної суми. Такий договір називається спільний скорочений ануїтет. Ще одним типом спільного ануїтету є особливий спільний ануїтет, який забезпечує доходом двох і більше застрахованих осіб. Виплата доходу в такому аннуїтете припиняється після смерті першого з застрахованих.

 
<<   ЗМІСТ   >>