Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕРМІНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ І ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

Страховий фонд - сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначених для попередження, локалізації і відшкодування збитків, нанесених процесу суспільного відтворення стихійними і соціальними лихами, аваріями та іншими ризиками.

Державний централізований страховий фонд - сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, формування яких проводиться в централізованому порядку за рахунок загальнодержавних ресурсів. Фонд може бути сформований як в натуральній, так і в грошовій формі. Метою його створення є відшкодування шкоди, викликаного великомасштабними аваріями, стихійними лихами, епідеміями, а також необхідність усунення їх наслідків.

Фонд самострахування - сукупність натуральних і грошових запасів господарюючих суб'єктів і населення. Призначення фонду самострахування - забезпечення безперебійної діяльності суб'єкта і його фінансової стійкості, а також підтримання досягнутого рівня життя громадян в несприятливих умовах.

Страховий фонд страховика - резерв коштів, що формується за рахунок внесків страхувальників і знаходиться в управлінні у страхової компанії. Фонд страховика створюється тільки в грошовій формі. Кошти цього фонду витрачаються для компенсації збитку його учасників.

Страхові резерви - кошти страхового фонду, які страховик формує за рахунок внесків страхувальників для забезпечення виплат за укладеними договорами.

Формування страхових резервів - актуарне оцінювання зобов'язань страховиків по здійсненню майбутніх страхових виплат за договорами страхування, перестрахування і по виконанню інших дій за вказаними договорами (страхових зобов'язань). Формування страхових резервів здійснюється страховиками на підставі правил формування страхових резервів, які затверджуються органом страхового нагляду. Кошти страхових резервів використовуються виключно для виконання страхових зобов'язань. Активи, що приймаються для покриття страхових резервів, не підлягають вилученню до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.

Розміщення страхових резервів - обов'язок страховика інвестувати і в інший спосіб розміщувати кошти страхових резервів на умовах диверсифікації, ліквідності, зворотності і прибутковості відповідно до вимог органу страхового нагляду.

Наступна група термінів відображає фінансові умови страхового договору і використовується при розрахунку страхових платежів, за рахунок яких формується страховий фонд, і визначенні виплат з фонду в разі настання збитків.

Страхова сума - грошова сума, зазначена в договорі страхування, в межах якої страховик проводить виплату при настанні страхового випадку. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати страхову вартість. Якщо страхова сума перевищує вартість майна, договір є нікчемним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість. Сплачена надмірно частина страхової премії поверненню в цьому випадку не підлягає. Якщо страхувальник обдурив страховика і завищив страхову суму, страховик має право вимагати визнання договору недійсним. У договорах особистого страхування та страхування цивільної відповідальності страхова сума законодавчо не обмежена і визначається угодою страхувальника і страховика.

Страхова вартість - дійсна вартість майна в місці його перебування в день укладення договору страхування. Для підприємницького ризику страхової вартістю є збитки від підприємницької діяльності, які страхувальник, як можна очікувати, поніс би при настанні страхового випадку (ст. 947 ЦК України). При страхуванні майна страховик може провести його огляд, а при необхідності призначити експертизу з метою встановлення його вартості та оцінки страхового ризику. Якщо страховик не скористався своїм правом огляду майна та оцінки страхового ризику, то згодом вартість майна, зазначена в договорі страхування, не може бути оскаржена, крім випадку, коли страховик був навмисне введений в оману щодо цієї вартості.

Страхова премія - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику в порядку і в терміни, які встановлені договором страхування. Премія розраховується на основі тарифної ставки і залежить від розміру страхової суми.

Страхові внески - внесення страхової премії в розстрочку в встановлені договором терміни.

Страховий тариф - ставка страхової премії з одиниці страхової суми або з одиниці об'єкта страхування з урахуванням характеру страхового ризику, а також інших умов страхування, в тому числі наявності франшизи і її розміру відповідно до умов страхування. Тарифи за обов'язковими видами страхування встановлюються законом, по добровільних видів розраховуються страховиком самостійно. Страховики зобов'язані застосовувати економічно обґрунтовані страхові тарифи, які розраховуються відповідно до методики розрахунку тарифних ставок, затвердженої органом страхового нагляду. Базові тарифні ставки і коефіцієнти до них по добровільному страхуванню розраховуються страховиками на підставі статистичних даних, що містять відомості про страхові випадки, виплати, про рівень збитковості страхових операцій. Статистика збирається не менше ніж за три роки за видами страхування, що не відносяться до страхування життя, і не менше ніж за п'ять років по страхуванню життя.

Страхова виплата - грошова сума, яка визначена в порядку, встановленому федеральним законом або договором страхування, і виплачується страховиком страхувальнику, застрахованій особі або вигодонабувачу при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування - це страхова виплата в майновому страхуванні. Умовами страхування майна або цивільної відповідальності може передбачатися заміна страхової виплати наданням майна, аналогічного втраченому, а в разі пошкодження майна - організацією і оплатою страховиком ремонту пошкодженого майна. У разі втрати або загибелі застрахованого майна страхувальник має право відмовитися від своїх прав на нього на користь страховика з метою отримання від нього страхового відшкодування в розмірі повної страхової суми.

Страхове забезпечення - це страхова виплата в особистому страхуванні. При здійсненні особистого страхування страхова виплата проводиться страхувальнику або вигодонабувачу незалежно від сум, належних їм за іншими договорами страхування, а також з обов'язкового соціального страхування, соціального забезпечення і в порядку відшкодування шкоди.

Викупна сума - сума грошей, яку страхувальник (вигодонабувач) має право отримати при достроковому припиненні дії договору накопичувального страхування життя або в разі смерті страхувальника в період дії договору страхування на дожиття. Викупна сума розраховується в межах сформованого в установленому порядку страхового резерву на день припинення договору страхування.

Ліміт відповідальності страховика - розмір максимальної виплати по страховим договором. Залежно від встановленого ліміту відповідальності договір може бути агрегатний і неагрегатна. В агрегатному договорі страхування ліміт відповідальності встановлений по всьому договору. При цьому страхова сума зменшується на розмір виплати при настанні страхового випадку. Тобто виплати накопичуються, і їх сукупність не може перевищувати страхову суму. Якщо сукупність виплат стала дорівнює страховій сумі, договір достроково припиняється. Такий договір зазвичай використовується при страхуванні нерухомості, майна, медичного страхування і страхування від нещасних випадків. У неагрегатна договорі страхування ліміт відповідальності встановлений за страховим випадком. Страхова сума не зменшується, і страховик оплачує всі збитки до кінця договору, незалежно від їх числа. Такі договори часто зустрічаються при страхуванні КАСКО.

Страхова франшиза - частина збитків, яка визначена федеральним законом або договором страхування, не підлягає відшкодуванню страховиком страхувальнику або вигодонабувачу і встановлюється у вигляді певного відсотка від страхової суми або в фіксованому розмірі. Відповідно до умов страхування франшиза може бути умовною і безумовною. При безумовній франшизі розмір страхової виплати визначається як різниця між розміром збитку і розміром франшизи. При умовній франшизі страховик звільняється від відшкодування збитку, якщо його розмір не перевищує розмір франшизи, однак відшкодовує його повністю в разі, якщо розмір збитку перевищує розмір франшизи.

Суброгація - перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку. Відповідно до законодавства до страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке страхувальник (вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування

(Ст. 965 ЦК України). Страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи і докази і повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення страховиком перейшов до нього права вимоги. Істотними визнаються в усякому разі обставини, безумовно обумовлені страховиком у стандартній формі договору страхування (страхового поліса) або в його письмовому запиті.

 
<<   ЗМІСТ   >>