Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Макроекономічна рівновага в народному господарстві

Зміст та умови загального макроекономічного рівноваги.

Безліч різнотипних ринків, існуючих в Економіці, переплетені в складну національну ринкову систему, де зміни на одному ринку тягнуть за собою численні і значні зміни на інших. Національне ринкове господарство в цілому, подібно частковим ринкам, характеризується загальним рівновагою.

Загальна економічна рівновага (ОЕР) - стійкий стан економіки, при якому: 1) споживачі максимізують значення функції корисності; 2) виробники максимізують отриманий прибуток; 3) ринкові ціни забезпечують рівність попиту та пропозиції; 4) ресурси в суспільстві розділені ефективно.

В основі ОЕР лежить механізм саморегулювання.

Макроекономічна рівновага всієї національної економіки дозволяє підтримувати:

 • - Динамічний стійке зростання національного виробництва;
 • - Стабільний рівень цін на основі вільного ринкового ціноутворення та контролю інфляції;
 • - Високий рівень зайнятості;
 • - Рівноважний зовнішньоторговельний баланс країни.

Теоретичні погляди на рівновагу в народному господарстві.

Вперше на можливість ОЕР в економіці звернув увагу А. Сміт у середині XVIII ст., Висловивши припущення про "невидиму руку провидіння", яке спрямовує корисливі дії людей до загального блага. Послідовники Сміта (неокласична школа) виходять з автоматизму у формуванні ОЕР, оскільки пропозиція товарів, на їхню думку, створює попит: адже ніхто не буде виробляти товари і виносити їх на ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при

де АБ - сукупна пропозиція; АТ - сукупний попит.

Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї концепції розробив Л. Вальрас (див. Тему 32). Загальна економічна рівновага по Вальраса:

де т - перелік благ; п - перелік факторів, витрачених на виробництво товару; Ху, Х2, .... Хп - кількість вироблених благ; Р1 ... Ра - ціни вироблених благ; У1 ... Уп - ціни проданих факторів; У1 ... Ув - передання та спожиті фактори.

З формули випливає, що загальна пропозиція кінцевих продуктів в грошовому вираженні має дорівнювати загальному попиті на них у вигляді суми доходів, отриманих їх власниками.

Д. М. Кейнс виходячи з досвіду Великої депресії 30-х рр. XX ст. обгрунтував неможливість досягнення ОЕР без державного втручання в економіку. Він же довів, що рівновага між АТ і АБ є похідним від балансу інвестицій і заощаджень в економіці. Отже, за Кейнсом ОЕР дотримується при

де 5 - загальні заощадження населення; / - Загальні інвестиції в економіку.

Моделювання рівноваги.

Як і на багато інших господарські процеси, що протікають в ринковій економіці, в сучасній економічній теорії немає єдності поглядів щодо ОЕР. Проте їх можна звести до двох позицій: а) до класичного підходу і б) кейнсианскому підходу.

Кожна з перерахованих концепцій має свою модель ОЕР. Класична модель ОЕР припускає:

 • а) економіку досконалої конкуренції;
 • б) повну саморегуляцію ринку;
 • в) гроші як лічильну одиницю;
 • г) повну зайнятість населення і повне завантаження виробничих потужностей;
 • д) результатом виробництва є виробнича функція лише по одному єдиному фактору - праці.

За цією моделлю формування ОЕР відбуватиметься наступним чином (рис. 44.1).

Класична модель ОЕР:

Рис. 44.1. Класична модель ОЕР:

N0 - попит на працю; УУ5- пропозиція праці

У квадранті III формується рівновага на ринку праці, де встановлюється ставка заробітної плати (І7-,) і кількість зайнятих (/ V,).

У квадранті IV шляхом проектування рівноважного значення зайнятих (N ^) на криву виробничих можливостей У '(Л') отримуємо рівноважний обсяг національного продукту.

У квадранті I рівноважний обсяг національного продукту передбачає рівність сукупної пропозиції з попитом. Сукупна пропозиція представлено вертикальною лінією / 15, так як в умовах повної зайнятості виробництво максимально завантажено і не може бути збільшена. Перетин / 15 і Ай дає не тільки рівноважний обсяг виробництва у, але і рівноважний рівень цін (Р,).

У квадранті II відкладається рівноважна ціна праці, яка, як і ціна товару в квадранті I, залежить від кількості грошей в обігу, тобто МУ = Р (). Якщо пропозиція грошей зросте, то рівновага не порушиться, а лише перейде на більш високий рівень цін. Саме це і демонструють зрушення кривих АВ до АП і №к І ^ 'в квадрантах I і II.

В цілому класична модель при одночасному рівноважному стані ринків факторів виробництва, грошей і благ показує можливість досягнення ОЕР.

Кейнсіанці, визначаючи ОЕР, виходять з відмінних від класичної школи суджень:

 • а) в економіці відсутні гнучкість цін і повна саморегуляція, що викликає необхідність втручання держави (опосередковано, через економічну політику);
 • б) не пропозиція зумовлює попит, а навпаки. Тому вихідним є не ринок праці (квадрант III), а ринок благ (квадрант I);
 • в) ринок грошей не відділений від інших ринків, а ціни не є номінальними величинами, а важливим чинником формування ОЕР.
 
<<   ЗМІСТ   >>