Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджетна система Російської Федерації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Витрати бюджетів та напрями їх використання

Сутність і види витрат бюджетів, ознаки їх класифікації

Витрати бюджету, будучи важливою складовою частиною державних витрат в цілому, виражають економічні відносини, що виникають у зв'язку з використанням коштів загальнодержавного грошового фонду.

За своїм матеріально-речовинним втіленню бюджетні витрати являють собою кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Вони знаходять своє відображення в класифікації видатків бюджетів.

За допомогою такої форми функціонування бюджету, як бюджетні витрати, утворюються доходи непрацездатних громадян, і надається підтримка іншим соціально незахищеним верствам населення. Саме ж вплив на величину зазначених виплат регулює міру споживання даних груп населення відповідно з економічними можливостями суспільства. Бюджетні витрати здатні чинити активний вплив на формування економічного зростання, пріоритетне фінансування наукових досліджень, розвиток прогресивних галузей, оптимізацію структури матеріального виробництва, згладжування регіональних диспропорцій. У цьому виявляється регулююча роль видатків бюджету.

Основним пріоритетом бюджетних витрат як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі залишаються видатки на соціальну сферу, систему соціального захисту та інвестицій у людський капітал.

Політика держави в галузі витрат на соціальну сферу увазі:

 • o підвищення реального рівня пенсій з одночасним забезпеченням короткостроковій і довгострокової стійкості пенсійної системи;
 • o істотне зниження рівня бідності за рахунок забезпечення необхідної соціальної допомоги;
 • o збереження існуючих пільг ветеранам війни, інвалідам, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дитячих посібників (з обов'язковою перевіркою нуждаемости), а також переклад більшості з них в грошову форму;
 • o виплату житлових субсидій домогосподарствам, витрати яких на житлово-комунальні послуги перевищують законодавчо встановлені норми (з урахуванням ліквідації дотацій підприємствам ЖКГ і перехресного субсидування);
 • o підвищення реальної заробітної плати вчителів і лікарів, а також технічне переоснащення освітніх і медичних закладів;
 • o забезпечення поточних матеріальних витрат бюджетних організацій відповідно до встановлених норм;
 • o необхідні державні інвестиції в соціальну сферу.

Крім того, в бюджеті, як правило, передбачаються асигнування та на компенсацію втрат населення від зростання цін в умовах їх лібералізації.

В умовах світової фінансової кризи і зниження доходів федерального бюджету виникла потреба перегляду обсягів і структури бюджетних витрат. При цьому важливо забезпечити максимально ефективне використання ресурсів, відмовитися від реалізації завдань, що не носять першочерговий характер, скоротити участь держави в тих сферах, де в необхідних обсягах і якісно послуги громадянам можуть надаватися ринковими приватними інститутами.

Принципи бюджетної політики в області витрат повинні бути єдиними і прозорими, враховувати як пріоритети державної політики, так і повноваження відомств з оптимізації витрат в рамках чинного законодавства.

При формуванні витрат федерального бюджету на 2011- 2013 рр. особлива увага приділялася наступних ключових питань:

 • o підвищення ефективності соціального захисту населення;
 • o оцінці можливостей підвищення фондів оплати праці працівників бюджетної сфери та грошового забезпечення військовослужбовців;
 • o розвитку освіти, охорони здоров'я і соціального обслуговування;
 • o забезпечення обороноздатності країни;
 • o реформу органів внутрішніх справ;
 • o розвитку транспортної інфраструктури;
 • o оптимізація масштабів і форм підтримки економіки.

Економічна сутність видатків бюджетів проявляється в багатьох видах витрат, кожен з яких володіє якісною і кількісною характеристикою. При цьому якісна характеристика, відображаючи економічну природ} 'явища, дозволяє встановити призначення бюджетних витрат, кількісна - їх величину.

Різноманіття конкретних видів бюджетних витрат обумовлено цілою низкою чинників:

 • o природою і функціями держави;
 • o рівнем соціально-економічного розвитку країни;
 • o розгалуженістю зв'язків бюджету з національною економікою;
 • o адміністративно-територіальним устроєм держави;
 • o формами надання бюджетних коштів тощо Поєднання цих факторів породжує ту чи іншу систему витрат бюджету будь-якої держави на кожному етапі соціально-економічного розвитку.

Для з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в економічному житті суспільства їх класифікують за певними ознаками.

За роль в суспільному відтворенні витрати державного бюджету поділяються на дві частини: одну пов'язана з розвитком матеріального виробництва, вдосконаленням його галузевої структури, інша використовується на утримання і подальший розвиток невиробничої сфери.

За економічним змістом до прийняття змін в БК РФ в 2007 р виділялися поточні і капітальні бюджетні витрати.

Капітальні видатки бюджетів забезпечували інноваційну та інвестиційну діяльність, включали статті витрат, призначені для інвестицій.

Поточні видатки бюджетів забезпечували поточне функціонування діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, надання державної підтримки іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій.

Угруповання бюджетних витрат за їх суспільним призначенням відображає виконувані державою функції - економічну, соціальну, оборонну та ін.

Відповідно до громадським призначенням всі видатки бюджету можуть бути поділені на кілька великих груп. Як правило, виділяються наступні групи витрат:

 • o фінансування промислового виробництва;
 • o фінансування соціально-культурних заходів;
 • o фінансування науки;
 • o фінансування оборони:
 • o утримання правоохоронних органів та органів державної влади і управління;
 • o витрати по зовнішньоекономічній діяльності;
 • o створення резервних фондів;
 • o витрати з обслуговування державного боргу;
 • o інші витрати і виплати.

Тут добре видно роль держави в різних галузях суспільного життя. Додатково в зазначених групах витрат можуть виділятися витрати виконання пріоритетних загальнодержавних програм. У Російській Федерації у витратах федерального бюджету самостійно відображаються витрати на цільові регіональні програми з розвитку промислового сектора економіки, на державну програму розвитку економіки і культури нечисленних народів Півночі, па програму розвитку цивільної авіації, на Російську державну космічну програму та ін. Виділення коштів за окремими видами цільових програм забезпечує пріоритет у концентрації коштів бюджету та в їх використанні за головним напрямами, передбаченими органами державної влади. Кожна з названих груп витрат ділиться в свою чергу по відомчому і цільовому ознаками.

Відомчий ознака дозволяє виділити в кожній групі витрат відповідне міністерство, інше державна установа чи юридична особа, яка отримує бюджетні асигнування. Ця ознака класифікації видатків бюджету відображає найбільш мобільні зміни в структурі витрат, пов'язані зі зміною системи управління.

Цільовий ознака дозволяє розглянути витрати, що підрозділяються на конкретні види витрат. Класифікація витрат за цільовим призначенням створює передумови для раціонального використання бюджетних коштів, є необхідною базою для здійснення ефективного та дієвого контролю за використанням бюджетних асигнувань.

В даний час в Російській Федерації застосовується класифікація витрат за наступними цільовими направленнями: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, канцелярські та господарські витрати, відрядження та службові роз'їзди, стипендії, витрати на харчування, придбання медикаментів та перев'язувальних засобів, придбання обладнання та інвентарю, придбання м'якого інвентарю та обмундирування, державні капітальні вкладення, капітальний ремонт, утримання споруд благоустрою, геологорозвідувальні роботи, проектування, державна дотація, операційні витрати, платежі по позиках, відшкодування різниці в пенах, інші витрати. Крім того, по окремих групах витрат (зокрема, по видатках на оборону) застосовується класифікація, відмінна від загальної за цільовим ознакою.

Важливою проблемою здійснення цільових бюджетних витрат є їх захищеність від знецінення в умовах високих темпів інфляції на сучасному етапі розвитку економіки нашої країни. Принцип захищеності передбачає фінансування низки статей видатків бюджету в повному обсязі з урахуванням їх інфляційного збільшення. Здійснення фінансування окремих статей видатків бюджету відповідно до їх інфляційним збільшенням, з одного боку, забезпечує захист одержувачів бюджетних асигнувань, у забезпеченні намічених ними заходами, а з іншого - є інфляційним фактором, що збільшує сукупний попит на продукцію та послуги і надалі провокуючим розвиток інфляції витрат виробництва.

Останнім ознакою класифікації витрат є територіальна ознака. У відповідності з рівнем державного управління в РФ витрати бюджету поділяються на витрати федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів федерації і витрати місцевих бюджетів.

 
<<   ЗМІСТ   >>