Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Педагогіка як навчальна дисципліна відноситься до однієї з найскладніших для засвоєння студентами в педагогічних навчальних закладах.

З одного боку, студентам здається в ній все знайомим і близьким, гак як вони вчилися в школі і з усім, про що йдеться на сторінках навчальних посібників з педагогіки, стикалися протягом тривалого часу.

З іншого боку, педагогіка, як правило, вивчається на молодших курсах і у відриві від педагогічної практики, яка починається тільки на третьому курсі. Студенти молодших курсів не вивчали філософію, психологію, самі тільки що зі шкільної лави, тому теоретичні положення педагогіки сприймаються ними як дуже абстрактні і малозрозумілі речі.

Не можна науку спрощувати до примітивізму, проте з урахуванням вищевикладених міркувань в даному підручнику зроблена спроба представити курс загальних основ педагогіки в логічною наукової системі, але на досить доступному для людини, що має загальноосвітню підготовку, мовою.

В основу розробки змісту підручника, перш за все, покладений Федеральний державний освітній стандарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки 050100 Педагогічна освіта (кваліфікація (ступінь) «бакалавр»). Відповідно до цього стандарту в результаті професійної освіти бакалавр за даним напрямком підготовки повинен вирішувати такі професійні завдання відповідно до видів професійної діяльності:

в області педагогічної діяльності

 • • вивчення можливостей, потреб, досягнень учнів в галузі освіти і проектування на основі отриманих результатів освітніх програм, дисциплін та індивідуальних маршрутів навчання, виховання, розвитку;
 • • організація навчання і виховання у сфері освіти з використанням технологій, що відповідають віковим особливостям учнів і відображають специфіку галузей знань (відповідно до реалізованими профілями);

б

 • • організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань професійної діяльності;
 • • використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;
 • • здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри;

в області науково-дослідної діяльності

 • • збір, аналіз, систематизація та використання інформації з актуальних проблем павуки і освіти;
 • • розробка сучасних педагогічних технологій з урахуванням особливостей освітнього процесу, завдань виховання, навчання і розвитку особистості;
 • • проведення експериментів по використанню нових форм навчальної та виховної діяльності, аналіз результатів.

Повинні вироблятися такі професійні компетенції:

в області педагогічної діяльності

 • • здатність розробляти і реалізовувати навчальні програми базових і курсів за вибором в різних освітніх установах;
 • • здатність вирішувати завдання виховання і духовно-морального розвитку особистості учнів;
 • • готовність застосовувати сучасні методики і технології, методи діагностування досягнень учнів для забезпечення якості навчально-виховного процесу;
 • • здатність здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації і професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору професії;
 • • здатність організації середовища для формування універсальних видів навчальної діяльності та забезпечення якості навчально-виховного процесу;
 • • готовність до взаємодії з учнями, батьками, колегами, соціальними партнерами;
 • • здатність організовувати співпрацю учнів, підтримувати активність та ініціативність, самостійність учнів, їх творчі здібності;
 • • готовність до забезпечення охорони життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочної діяльності;
 • • здатність розробляти сучасні педагогічні технології з урахуванням особливостей освітнього процесу, завдань виховання і розвитку особистості;
 • • здатність використовувати в навчально-виховної діяльності основні методи наукового дослідження.

Перераховані компетенції є результатом усієї професійної підготовки бакалавра, в процесі якої педагогіка займає одне з вирішальних місць.

В результаті глибокого вивчення курсу студент повинен засвоїти такі знання, вміння і навички:

знати

 • • особливості педагогічного процесу в умовах полікуль- турне і поліетнічного суспільства;
 • • особливості сучасного етапу розвитку освіти в світі;
 • • методологію педагогічних досліджень проблем освіти;

вміти

 • • системно аналізувати і вибирати виховні та освітні концепції;
 • • використовувати методи психологічної та педагогічної діагностики для вирішення професійних завдань;
 • • враховувати різні контексти (соціальні, культурні, національні), в яких протікають процеси навчання, виховання і соціалізації;
 • • враховувати в педагогічній взаємодії особливості індивідуального розвитку учнів;
 • • створювати педагогічно доцільну і психологічно безпечну освітнє середовище;
 • • використовувати в навчально-виховному процесі сучасні освітні ресурси;

володіти

 • • способами орієнтації в професійних джерелах інформації (журнали, сайти, освітні портали);
 • • способами вдосконалення професійних знань і умінь;
 • • навичками рефлексії, самооцінки, самоконтролю.

Зміст курсу педагогіки в даному підручнику побудовано

на концепції цілісного педагогічного процесу (А. С. Макаренко, Ю. К. Бабанський, В. А. Сластьонін та ін.), коли розглядаються загальні закономірності і тенденції, що визначають педагогічний процес як цілісне явище в органічній єдності складових його навчання і виховання. Розглядаючи загальне в педагогічному процесі, ми тим самим визначаємо особливе і специфічне , властиві виховання та навчання.

У тексті підручника наводяться витяги з робіт видатних педагогів і мислителів, які містять оригінальні або нерідко суперечливі судження. В одних випадках це розширює ізлагаемиі матеріал, в інших - є приводом подумати, можливо, не можу погодитися з висловленими думками, вступити в полеміку, знайти свою аргументацію. Є в тексті і педагогічні завдання, вирішення яких допоможе сформувати певні педагогічні установки і принципи педагогічної діяльності у майбутніх вчителів. При вирішенні педагогічних завдань треба відповісти на такі питання: де відбуваються події даній ситуації; хто є учасниками ситуації; умови і обставини ситуації; в чому полягає педагогічне запитання, рішення якого треба знайти; психолого-педагогічна оцінка дій всіх учасників; які психолого-педагогічні теоретичні положення допоможуть у вирішенні виниклої проблеми, варіанти вирішення завдання і їх аргументація.

На початку кожного розділу подано список основних понять теми. Ці поняття треба вміти визначати і пояснювати. Засвоєння наукових понять - це оволодіння мовою даної науки.

Після кожного параграфа крім питань на осмислення, розуміння і засвоєння пропонуються практичні завдання, спрямовані на вироблення первинних педагогічних умінь.

В кінці кожного розділу позначені знання, які студент повинен засвоїти, і вміння, які слід у нього виробляти. Але ні знання, ні вміння не з'являться тільки в результаті читання підручника. Знання та вміння - результат серйозної роботи над кожною темою, читання інших джерел, виконання практичних завдань, активної педагогічної практики.

При користуванні підручником рекомендуємо використовувати і інші посібники автора: Педагогіка: практикум та методичні матеріали. М., 2003; Словник з педагогіки: міждисциплінарний. М.; Ростов н / Д, 2005; Педагогічна антропологія. М., 2005; Педагогіка в таблицях і схемах. М., 2007; Технічні засоби навчання і методика їх використання. М., 2008; Безпека освітнього середовища дитячих освітніх установ: психолого-педагогічний аспект. М., 2011 року; та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>