Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow ДІЛОВА ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Зміст професійної етики визначається наявністю та функціонуванням специфічних понять, які представляють собою конкретизацію більш загальних, широких понять загальнолюдської моралі з урахуванням умов певного виду діяльності.

Вихідним поняттям професійної етики є поняття професійного обов'язку, В якому досить чітко і детально фіксуються службові обов'язки фахівців в тій чи іншій галузі професійної діяльності. Саме усвідомлення свого професійного обов'язку спонукає багатьох фахівців ставитися до справи з найбільшою відповідальністю, орієнтуватися не стільки на особисті, скільки на громадські, національні інтереси. На думку В. М. Шепеля, моральні архетипи, які біологічно та історично закладені в російських людях, привертають їх до дещо іншої моральної манері службової поведінки. Наприклад, «російський управлінець, люблячи свою роботу, відчуває задоволення не від володіння владою над людьми, а від можливості бути їм по-людськи корисним, зарекомендувати себе неабиякої індивідуальністю. Позбавте цього російських керівників, і багато хто з них втратять моральний сенс займатися професійною діяльністю »[1] .

Професійний борг не тільки визначає загальні правила виконання фахівцем своїх службових обов'язків, а й часом наказує його поведінку в різних ситуаціях, він закріплюється у відповідних кодексах тієї або іншої професії (психолога, соціолога, журналіста та ін.). Так, психолог, соціолог, лікар можуть відчувати тиск з боку деяких осіб (в тому числі і керівних), які прагнуть вивідати відомості різного роду з життя їхніх клієнтів, пацієнтів, товаришів по службі. Дотримання моральних вимог професійного обов'язку необхідно і досить важливо для фахівців будь-якої професії. Дійсно, легковажне ставлення до професійного обов'язку вельми негативно позначається на діяльності фахівця (наприклад, розголошення лікарської таємниці, краще ставлення до окремих хворим, нехтування нормами санітарії може негативно позначитися на лікуванні і здоров'я хворих; ігнорування індивідуальних особливостей клієнта з боку психолога може завдати душевну травму людині, яка звернулася за допомогою і т.д.).

Складовою частиною професійного обов'язку виступає поняття професійної відповідальності , яке відображає особливе соціальне і моральне ставлення фахівця до інших людей, до суспільства і характеризується виконанням ним свого морального обов'язку. Професійна відповідальність визначає здатність людини свідомо виконувати певні моральні вимоги і здійснювати стоять перед ним завдання, здійснювати правильний моральний вибір, досягати певного результату. Зокрема, зміст даного поняття має дуже важливе значення для державних діячів, які беруть доленосні рішення, що стосуються розвитку особистості, суспільства і держави, для діяльності вчених, дослідження яких можуть вплинути на життя багатьох людей і всього людства, для психологів, рекомендації яких можуть позитивно ( або негативно) позначитися на долі і здоров'я особистості, і т.д.

Наступним основним поняттям професійної етики є професійна совість , яка допомагає фахівцеві подивитися на зміст, результати своєї праці з позицій загальнолюдських моральних цінностей. Так, совість педагога не дозволить йому бездушно ставитися до навчання і виховання учнів, вдаватися до організації «зразково-показових» заходів, якщо він любить свою справу, поважає учнів, колег і батьків учнів. Совість вченого не дозволить йому спотворити або представити в зручному для нього світлі результати свого дослідження, проведеного наукового експерименту, якщо моральна складова його діяльності буде перейнята почуттям відповідальності за можливі негативні наслідки застосування свого відкриття. Совість не дозволить психолога перетворювати свого пацієнта в об'єкт маніпуляцій і давати офіційні, але разом з тим легковагі ув'язнення. Професійна совість будь-якого фахівця допоможе йому більш глибоко, вірно зрозуміти проблеми та переживання інших людей, завоювати справжній авторитет.

Важливим поняттям професійної етики виступає поняття професійної справедливості у яка особливо важлива для аналізу діяльності тих осіб, від яких залежить рівень матеріального добробуту підпорядкованих їм людей. Справедливість повинна затверджуватися і в стосунках між колегами. Подвійні стандарти в оцінках «своїх» і «чужих», «зручних» і «незручних», «союзників» і «конкурентів» руйнують морально-психологічний клімат в колективі, негативно позначаються на результатах того чи іншого виду діяльності.

Зміст професійної етики наповнюють і такі поняття, як професійна честь і професійну гідність. У них розкриваються ставлення особистості до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, інших осіб. Але разом з тим ці категорії не тотожні. Поняття професійної честі тісніше пов'язане з конкретним суспільним становищем людини, з родом його діяльності, з соціальним престижем. Поняття ж достоїнства більш широке, що виходить з ідеї рівності людей в моральному відношенні. Почуття честі і власної гідності як моральні цінності, з одного боку, виступають формою прояву морального самосвідомості і самоконтролю особистості, з іншого - одним з каналів впливу суспільства і держави на моральний вигляд і поведінку людини в суспільстві.

Професійна честь висловлює оцінку значущості тієї або іншої професії в житті суспільства, становище, роль представників певної професії в складній системі суспільних відносин.

У сучасному розумінні професійна честь включає в себе наступні основні компоненти:

  • • усвідомлення фахівцем змісту свого професійного обов'язку, необхідності його виконання, свідомого і відповідального ставлення до свого обов'язку та обов'язків;
  • • визнання і оцінка суспільством, колективом дійсних заслуг особистості, що знаходить вираз у схваленні, заохочення, авторитеті, моральної регуляції;
  • • наявність у фахівця постійної готовності і вольового настрою в будь-яких умовах і в будь-який час до кінця виконати професійний обов'язок, зберегти і не заплямувати свою честь, які виражаються в вірності слову, високе почуття громадянськості, внутрішньої прихильності конструктивним громадським традиціям суспільства.

Необхідно згадати про честолюбстві. Воно виражає прагнення людини зміцнити свій авторитет, домогтися високих результатів у праці, спорті, навчанні, в прагненні зайняти більш високу посаду. Це прагнення і супроводжуючі його почуття морально виправдані. Однак тут слід пам'ятати і про категорії заходи. Якщо честолюбство непротиставляється колективним і суспільним інтересам, воно здатне зіграти позитивну роль, підвищити соціальну активність фахівця. В цілому ж честолюбство за своїм характером є індивідуалістичним мотивом поведінки. Давно відома народна мудрість, зведена в принцип, - «з праці і честь». Стосовно до конкретного виду професійної діяльності це означає, що авторитет фахівця, його просування по кар'єрних сходах, заохочення та нагороди визначаються його діловими і моральними якостями, ставленням до купу, відданістю професійному обов'язку.

Глибоке усвідомлення значущості своєї професії кожним фахівцем і становить сутність професійної гідності.

Гідність фахівця можна розглянути в двох аспектах:

  • 1) як моральну категорію, яка відображатиме факт соціальної значущості особистості (об'єктивна оцінка її значущості);
  • 2) як внутрішнє усвідомлення особистістю своєї значущості і цінності (суб'єктивна сторона).

Гідність фахівця-професіонала відображає, перш за все, конкретне втілення і використання ним своїх прав, свобод, обов'язків, відповідальності як самовираження особистості. Отже, гідність як моральна цінність знаходить свій вияв у авторитеті даної особистості, в її добрих справах і вчинках, воно нерозривно пов'язане з проблемою самоствердження і самовираження індивіда. У ньому узагальнюються пріоритети і соціальні ознаки, ціннісні орієнтації та переконання, що виражають самоцінність людини, його можливості і здібності. Гідність - це визнання своєї людської цінності, правомочності на шанобливе ставлення до себе. Неприпустимо прояв будь-якої недбалості до працівника як до особистості, обмеження його цивільних прав. Чим більший інтерес відчуває до себе особистість, тим вище її шанси розкрити свій природний і соціальний потенціал. Один з постулатів буддійської філософії свідчить: гідність, властиве одній людині, присутній і у всіх.

Слід також наголосити на необхідності включення в зміст професійної етики та такого поняття, як моральна культура особистості, яка має на увазі наявність і розвиненість у особистості сукупності соціальних якостей і духовно-моральних цінностей. Професійна компетентність спеціаліста не зводиться лише до наявності у нього суто ділових, функціональних показників, а передбачає синтез усіх духовно-моральних якостей особистості. Вона немислима без опори на досить широкі знання, загальну культуру особистості.

Необхідно в змісті професійної етики виділити і професійний такт , що виражає здатність і вміння фахівця реалізовувати моральні цінності в конкретних життєвих умовах, особливо в таких професіях, де об'єктом діяльності є сама людина.

Виділення основних понять у змісті професійної етики важливо і необхідно у формуванні і прояві моральної складової особистості при виконанні нею професійних обов'язків.

  • [1] Див .: Шепель В. М. людинознавчий компетентність менеджера. Управленческаяантропологія. М., 1999. С. 176.
 
<<   ЗМІСТ   >>