Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow ДІЛОВА ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Етика ділового спілкування в структурі професійної етики

Одним з напрямків етики як теорії моралі є вивчення професійної моралі і моральних відносин, до числа яких належить і етика ділового спілкування. Етика ділового спілкування являє собою окремий випадок етики в широкому сенсі слова, включає в себе конкретні етичні принципи, що регулюють ділові відносини.

Під етикою ділового спілкування слід розуміти історично сформовану сукупність моральних приписів, норм , оцінок , кодексів і наукових теорій про належну поведінку особистості в діловому спілкуванні , що випливають із соціальних функцій і обумовлених специфікою професії. Етика ділового спілкування найтіснішим чином пов'язана з повсякденною практикою людини, так як саме через конкретно професійну мораль затверджуються в кінцевому рахунку духовно-моральні цінності, підвищується загальна і моральна культура громадян країни, реалізуються права і свободи людини, його відносна автономність і самостійність поряд зі зростанням вимог і відповідальністю.

Як зазначав Ф. Енгельс, в дійсності кожен клас і навіть кожна професія мають свою власну мораль, яку вони ж порушують щоразу, коли можуть зробити це безкарно. А любов, яка повинна б все об'єднувати, проявляється у війнах, сварках, позовах, домашніх сварках, розлученнях і в максимальній експлуатації одних іншими [1] .

Професія формує у її носіїв не тільки професійні навички, а й певні риси особистості, і ставлення до змісту своєї діяльності. Етика ділового спілкування лежить в основі всіх інших сторін професійної діяльності, так як мораль професійної групи (професійна мораль) є складовою частиною моралі суспільства, а власне мораль є одним з найдавніших регуляторів поведінки і взаємодії людей, в тому числі і в професійній сфері.

У практиці повсякденної діяльності етика ділового спілкування являє собою сукупність норм поведінки ділової людини. Норми професійної етики схильні до змін під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх по відношенню до професії факторів. Вони безпосередньо і опосередковано впливають на поведінку фахівців, спонукаючи їх діяти певним чином в рамках того чи іншого виду професійної діяльності.

Основними функціями професійної етики є:

  • • вплив на свідомість фахівця з метою вдосконалення його як особистості і як професіонала;
  • • сприяння якомога повному і ефективному вирішенню професійних завдань.

Професійна етика, як і етика взагалі, виробляється поступово, в процесі повсякденної спільної діяльності людей. Вона може розглядатися як різновид загальної моралі, несе в собі специфічні риси, обумовлені видом і типом діяльності, тобто є прикладною науковою дисципліною, що вивчає професійну мораль. Разом з тим вона може розглядатися як прикладна теорія моральності, застосовувана в професійному середовищі.

Фахівець, який займається певним видом діяльності, повинен бути не тільки цілеспрямованим, добропорядним, тактовним, витриманим, але і володіти навичками реалізації моральних цінностей у вельми специфічних умовах. Дані рекомендації були вироблені ще давньогрецькими мислителями. Так, Платон у діалозі «Держава» звернув увагу на те, що вчителі, поети, тобто ті, хто безпосередньо впливає на душі підростаючого покоління, не повинні захоплюватися зображенням аморального і потворного, а акцентувати увагу молодих людей на позитивних образах, прикладах. Свою позицію вихователям слід позначати досить чітко, бо підлітки не завжди в змозі судити, де міститься іносказання, а де ні. А думки, засвоєні в ранньому віці, зазвичай стають незабутніми і незмінними. Тому, на думку Платона, загалом понад треба домагатися, щоб перші міфи, почуті дітьми, самим дбайливим чином були спрямовані до чесноти. В античності з'явився і принцип медиків «Не нашкодь!», Який прийнятний не тільки для лікування фізичних недуг, але і для регуляції міжлюдських відносин.

Поняття «професійна етика» в значній мірі носить узагальнюючий характер. Реально ми стикаємося з етикою, мораллю в тій чи іншій професії, специфіка якої зумовлена особливостями даного виду діяльності. Так, зміст педагогічної етики визначається тим, що вчитель має справу з таким тендітним, динамічним «об'єктом», як дитина, і тим, що освіта, виховання підростаючого покоління робить досить істотний вплив на багато сторін життя суспільства і особистості.

Аналогічно йде справа і з іншими проявами професійної етики, яка конкретизує , деталізує вимоги моральності стосовно до умов тієї чи іншої професії. Професійна етика стає багатогранніше, ускладнюється її структура, зростає кількість її різновидів. Наприклад, сьогодні у вітчизняній культурі затверджуються етика ділових відносин, етика менеджера та ін.

  • [1] Див .: Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії // Маркс, К., Енгельс Ф. Соч .: в 50 т. Т. 21. М., I960. С. 298-299.
 
<<   ЗМІСТ   >>