Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ СЕКТОРОМ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РІВНОВАГА В ГРОМАДСЬКОМУ СЕКТОРІ

В результаті вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

  • • умови досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги в громадському секторі;
  • • процес формування попиту і пропозиції різних видів суспільних благ;

вміти

• обґрунтовувати доцільність державного регулювання цін, тарифів, ресурсного забезпечення, перехресного фінансування для забезпечення збалансованості попиту і пропозиції змішаних суспільних благ;

володіти

прийомами аналізу ефективності використання «вбудованих стабілізаторів» для згладжування наслідків економічних циклів, сприяння стабільності економічного становища і соціального захисту населення.

Специфіка рівноваги в громадському секторі

Виявлені і агреговані в ході суспільного вибору переваги щодо суспільних благ повинні бути узгоджені з можливостями їх виробництва і пропозиції. Беручи участь в економічному обороті, громадський сектор повинен забезпечити рівновагу (збалансованість) свого розвитку.

Рівновага в громадському секторі - це складний структурообразующий процес, який має два аспекти: зовнішній і внутрішній. Зовнішній аспект рівноваги вимагає збалансованості з розвитком всієї національної економіки країни, в тому числі з ринковим сектором. Внутрішній аспект рівноваги передбачає дотримання пропорцій в розміщенні ресурсів всередині самого суспільного сектора і досягнення збалансованості державного бюджету.

Зовнішня збалансованість громадського сектора обумовлена його взаємодією з іншими секторами та галузями національної економіки, з ринками первинних ресурсів землі, праці, капіталу, інформації (рис. 6.1). Вона базується на порівнянні граничних вигод і граничних витрат, виробничих можливостей, знаходиться під впливом соціально-політичних, демографічних, природно-кліматичних та багатьох інших факторів. Крім того, на зовнішню рівновагу впливають процеси, що відбуваються в світі, пов'язані, з одного боку, з глобалізацією та інтеграцією в єдиний економічний простір, з іншого боку - які спонукають до посилення уваги в питаннях зовнішньої безпеки, захисту від тероризму і т.п.

Зовнішні аспекти рівноваги в громадському секторі

Мал. 6.1. Зовнішні аспекти рівноваги в громадському секторі

Діяльність громадського сектору, як і інших інституціональних секторів національної економіки, відбивається в Системі національних рахунків в розділах: розділ Z. Державне управління і забезпечення військової безпеки, обов'язкове соціальне забезпечення, а також в частині, що стосується державного і муніципального сектору; Розділ М. Освіта; Розділ N. Охорона здоров'я та надання соціальних послуг; Розділ О. Надання інших комунальних, соціальних послуг. Інші види галузевої діяльності, пов'язані з наданням суспільних благ, включаються в агреговані показники за відповідними видами діяльності (транспорт, зв'язок, виробництво і т.п.).

Крім того, на зовнішньому рівновазі громадського сектора відображаються зміни в поведінкової мотивації суб'єктів ринку, обумовлені проводиться державою фінансової, податково-кредитної, митної, міграційної, демографічної політикою, що веде до перерозподілу ресурсів. Відповідним чином вплив зовнішніх чинників здатне змінювати макроекономічні показники, що свідчать про місце громадського сектора, його участі в життєзабезпеченні громадян.

Інший аспект збалансованості суспільного сектора характеризує його внутрішню рівновагу (рис. 6.2). Оскільки рівновага в громадському секторі - це перш за все бюджетне рівновагу, то необхідно встановлення відповідності потреби в чистих суспільних благах з ресурсними і виробничими можливостями їх надання. Для досягнення внутрішньої рівноваги особливе значення має стійке і надійне фінансування через цільові бюджетні та позабюджетні фонди. У сегменті змішаних суспільних благ рівновага підтримується використанням зборів і платежів.

Внутрішні аспекти рівноваги в громадському секторі

Мал. 6.2. Внутрішні аспекти рівноваги в громадському секторі

Особливості рівноваги в громадському секторі можна охарактеризувати за допомогою його порівняння з ринковою рівновагою (табл. 6.1). Найбільш істотні відмінності від ринкової рівноваги пов'язані зі способом встановлення рівноваги в громадському секторі. Якщо на ринку для цього використовується гнучка система ціноутворення, яка є саморегулюючим, добровільної, то в громадському секторі - це система державного примусу, спрямована на конкретні результати, що реалізується за допомогою фіскальної політики держави.

Таблиця 6.7

Відмінності рівноваги в громадському секторі від ринкової рівноваги

критерій

порівняння

ринкове

рівновагу

рівновага

в громадському секторі

1. Спосіб встановлення рівноваги

добровільний

примусовий

2. Характер встановлення рівноваги

саморегулюючий

Цілеспрямований (так як діє фіскальна політика держави)

3. Встановлення рівноваги

цінове

Бюджетне (фінансовобюджетний)

4. Принцип збалансованості (еквівалентності) рівноваги

Ринкова еквівалентність: комерційний принцип співвіднесення приватних витрат і приватних вигод - економічна оцінка

Фіскальна еквівалентність: співвідношення соціальних витрат і соціальних вигод - соціальна оцінка

Закінчення табл. 6.1

критерій

порівняння

ринкове

рівновагу

рівновага

в громадському секторі

5. Виявлення переваг споживачів

Мобільний - через ціну приватного блага

Непряме - за допомогою громадського вибору

6. Визначення попиту

Горизонтальне підсумовування індивідуальних кривих попиту

Вертикальне підсумовування індивідуальних кривих попиту

7. Характер врівноваження попиту і пропозиції

Ринковий обмін економічного блага на дохід

Посередництво держави або недержавних некомерційних організацій

8. Пропозиція

Обсяг пропозиції може не збігатися з обсягом споживання

Обсяг пропозиції завжди дорівнює обсягу споживання

9. Час між оплатою і використанням

Як правило, немає розриву в часі і в просторі між оплатою і використанням блага

Розрив у часі і в просторі між оплатою і використанням блага

Якщо гнучка система ринкових цін досить ефективно дозволяє виявляти переваги споживачів через рух цін на приватні блага, спираючись на соізмененіе приватних витрат і приватних вигод, то в громадському секторі можливо лише непряме виявлення переваг за допомогою громадського вибору і співвіднесення соціальних витрат і соціальних вигод.

При аналізі тенденцій зміни структури загальної рівноваги в громадському секторі і співвідношення державного і сімейного бюджетів необхідно знати особливості приватного рівноваги попиту та пропозиції відповідного виду громадського блага.

Рівновага пропозиції і попиту на чисті суспільні блага і багато видів соціально-значущих благ встановлюється в значній мірі за допомогою державного бюджету та є, по суті, бюджетним рівновагою. Відмінність рівноваги громадського сектора від ринкової рівноваги досить рельєфно відбивається в специфічних особливостях бюджетного рівноваги.

Бюджетна збалансованість (фіскальна еквівалентність) істотно відрізняється від еквівалентності, яка встановлюється ринком. В основі ринкової еквівалентності лежить комерційний принцип співвіднесення приватних витрат і приватних вигод. Приватні фірми несуть повну економічну відповідальність за всі взяті на себе зобов'язання за угодою з іншими господарюючими суб'єктами і, в разі порушення зобов'язань, вони ризикують виявитися неспроможними (збанкрутувати), їхні фінанси відокремлені від державних фінансів.

Бюджетне рівновагу базується на фіскальній еквівалентності, на принципі співвіднесення соціальних витрат і соціальних вигод, який є пріоритетним у сфері виробництва і споживання багатьох видів суспільних благ. При вирішенні проблем зовнішньої та внутрішньої безпеки, здоров'я народу, національних культурних цінностей, фундаментальних наукових відкриттів комерційний підхід не придатний, а в деяких випадках (наприклад, грошова оцінка цінності самого життя) є аморальним. Найбільш доцільно в таких випадках використовувати методи прийнятного ризику і послідовного наближення до абсолютної безпеки. Пріоритет віддається соціальним критеріям над економічними.

Бюджетне рівновагу будується на принципі урахування ефекту цілого, синергетичного ефекту, який представляє собою механічну суму приватних ефектів. Підпорядкування приватних інтересів громадським - характерна особливість бюджетної рівноваги. Фінансування первинних ланок суспільного сектора невіддільне від державного фінансування.

Особливість бюджетного рівноваги - яскраво виражене переважання обов'язкового, примусового характеру встановлення фінансової збалансованості та фінансування відповідно до принципу єдиної каси (державної скарбниці) як похідного від вимоги єдності бюджетної системи. Принцип єдності каси включає важливе положення про заборону на цільове призначення податку для певного державного витрати. Відповідно до цього положення не допускається ув'язка певних податкових надходжень з конкретними державними витратами. У тих випадках, коли в державному бюджеті певні доходи закріплюються для виконання конкретних витрат, допускається маневрування засобів в рамках закріпленої статті бюджету і створення резервного фонду. У більшості випадків надходять доходи в бюджет включаються в загальну суму, і їх витрачання здійснюється урядом відповідно до того, які соціально-економічні пріоритети встановлює парламент при затвердженні державного бюджету.

Відмітна особливість бюджетної рівноваги від ринкового полягає в тому, що існує розрив у часі і просторі між оплатою населенням суспільних благ за допомогою податків, які справляються державою в бюджет, і їх використанням, а витрати на суспільне благо зазвичай віддалені від одержуваних вигод. Об'єктивно обумовлена посередницька роль держави в регулюванні попиту і пропозиції суспільних благ ускладнює розуміння, що державні витрати на суспільні блага, що надаються безкоштовно або на пільгових умовах, знаходяться в залежності від податків, які платять державі, тобто створюється ілюзія безкоштовності отримання суспільних благ. На практиці багато громадян схвально ставляться до всякого підвищення витрат на соціальні потреби, але чинять опір наступного за цими акціями підвищення податків, зростання податкового тягаря. Фіскальна ілюзія населення враховується політичними діячами в боротьбі за голоси виборців і відбивається в їхніх програмах.

Деякі особливості бюджетного рівноваги обумовлені тим, що урівноваження попиту і пропозиції здійснюється не на пряму, в ході ринкового обміну економічного блага на дохід, а опосередковано, через державний бюджет. Внаслідок цього послаблюється принцип зворотного зв'язку, найбільш ефективно реалізований за допомогою ринку, що веде до виникнення штучного попиту на суспільні блага, їх дефіциту при марнотратне використання.

Регулювання попиту і пропозиції за допомогою державного бюджету має багато спільного з регулюванням на монопольному ринку, на ринку з негнучкими цінами. Характерними рисами такого регулювання є: раціонування (використання норм, стандартів), встановлення списку черговиків, голосування «ногами», тіньовий ринок, зловживання посадовим становищем, корупція.

 
<<   ЗМІСТ   >>