Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ СЕКТОРОМ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО ВИБОРУ ЩОДО ГРОМАДСЬКИХ БЛАГ

В результаті вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • особливості прийняття колективних рішень за допомогою громадського вибору і виникнення «парадоксу голосування»;
 • • як приймаються рішення з урахуванням переваг виборців-центрі- стов, впливу груп спеціальних інтересів, коаліцій, погоні за політичною рентою;

вміти

 • • знаходити можливості досягнення раціональності суспільного вибору;
 • • долати скептицизм і раціональне невідання на шляху до встановлення суспільного консенсусу;

володіти

навичками оцінки можливих наслідків суспільного вибору, в тому числі з-за маніпулювання і обміну голосами, поведінки бюрократів, лобістів, застосування виборчих технологій.

Сутність та специфіка суспільного вибору в різних економічних теоріях

Громадський сектор як частина економічного простору пов'язаний з особливою сферою діяльності людей, щодо якої у конкретного індивіда зазвичай є власні інтереси і переваги. У зв'язку з цим виникають наступні питання:

 • • які ці переваги і інтереси, як їх виявити;
 • • чи можливе досягнення стійкої узгодженості переваг і балансу інтересів;
 • • якщо ж такі можливості є, то необхідно з'ясувати, як їх реалізувати (або чому вони не реалізовані або реалізовані в повному обсязі).

Для того щоб отримати відповіді на перелічені запитання, використовують громадський вибір.

У сучасній літературі немає єдності в розумінні суспільного вибору. Прийнято розрізняти його широку і вузьку трактування.

Згідно широкому трактуванні, представниками якої є Р. Райх, П. Стар, П. Самуельсон, під громадським вибором розуміють процес, в якому змагаються різні індивідуальні інтереси, концепції, програми щодо суспільних благ. В ході суперництва виникають дискусії, обговорення ідей і проектів, що дозволяє виявити переваги та з їх урахуванням обгрунтувати програми, системи заходів, що відображають найбільш поширені переваги, тобто інтереси суспільства.

Процес вироблення проектів, програм, заходів висловлює сучасну політичну демократію, за допомогою якої досягається баланс інтересів, згода, знаходяться компромісні рішення, встановлюється соціально-політична стабільність.

Громадський вибір у вузькому розумінні - це якийсь політичний ринок, на якому в умовах представницької демократії, конкуруючи між собою, чиновники, виборні представники (менеджери), керуючі державою, максимізуючи власне благополуччя (престижне становище, кар'єру держслужбовців, влада і т.п.) , забезпечують реалізацію інтересів суспільства.

Згідно вузької трактуванні, яку представляють Дж. Б'юкенен і М. Олсон, громадський вибір сприймається як своєрідна конкурентна боротьба за існування.

Слід зазначити, що сучасне розуміння суспільного вибору базується на співвідношенні граничних соціальних витрат і граничних соціальних вигод (суспільної корисності), яке було запропоновано американським економістом П. Самуельсоном і шведським економістом Е. Ліндаль. У світлі цього податки повинні сприйматися як ціна, що сплачується індивідом за суспільне благо. Гранична корисність (гранична вигода суспільства) може бути представлена у вигляді суми корисностей для всіх споживачів (членів суспільства), так як в силу неподільності кожна додаткова одиниця громадського блага приносить вигоду всім. Даний підхід, званий нормативним, найбільш прийнятний для громадського вибору рішень щодо колективних (клубних) благ, так як в цьому випадку виборці можуть отримати достовірну інформацію про свої вигоди і тому досить швидко прийдуть до єдиної думки про доцільність створення асоціацій, клубів, організацій місцевого самоврядування .

Обмеженість ресурсів спонукає індивіда здійснювати свій вибір, орієнтуючись на максимізацію корисності. Раціональність поведінки індивіда порівнянна як в умовах ринку, так і поза ним. Це дозволяє визначити основну передумову теорії суспільного вибору, згідно з якою в політичній сфері люди поводяться так само, як і в інших сферах, керуючись особистими інтересами.

Раціональність індивіда в теорії суспільного вибору набуває універсальне значення. Внаслідок цього все, починаючи від виборців до тих, кого обирають (політичні і громадські діячі і лідери держави), в ході свого вибору орієнтовані на економічні принципи, в основі яких лежить порівняння граничних вигод і граничних витрат. Дане положення повною мірою відноситься до політичної сфери. Дж. Б'юкенен пише, що «політика є складна система обміну між індивідами, в якій останні колективно прагнуть до досягнення своїх приватних цілей, так як не можуть реалізувати їх шляхом звичайного ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, крім індивідуальних » [1] .

Для того щоб повніше охарактеризувати суспільний вибір, доцільно порівняти його зі споживчим вибором на ринку. Відмінності полягають в наступному:

 • • на споживчому ринку вибір (голосування) йде в залежності від вмісту гаманця, тобто спочатку є нерівність по платоспроможності, тоді як суспільний вибір забезпечує рівні можливості за принципом «один виборець - один голос»;
 • • на споживчому ринку вибір індивідуальний, тоді як суспільний вибір пов'язаний з колективним рішенням шляхом прямої (референдум) або представницької (вибори представників) демократії;
 • • споживчий вибір дає можливість врахувати різноманіття індивідуальних переваг по якості, асортименту, ціни товарів та послуг; суспільний вибір зазвичай обмежений альтернативними варіантами кандидатів, програм і т.п., причому виборець висловлює свою думку згодою ( «так»), незгодою ( «ні») або утримується від голосування, тобто обмежений спосіб вираження інтересів;
 • • ринок надає свободу вибору як споживачам, так і підприємцям, тоді як суспільний вибір пов'язаний з примусовим характером взаємовідносин держави і членів суспільства з приводу фінансування суспільних благ через податкову систему; зворотний зв'язок виражена слабше, ніж на споживчому ринку, так як індивідуальні вигоди важко піддаються оцінці, а ті виборні особи, які здійснюють політичні рішення, в силу довгостроковості ефектів суспільних благ не завжди несуть відповідальність за свої дії;
 • • громадський вибір використовує систему державного управління, яка недосконала, а ринок - ефективну систему цін;
 • • громадський вибір застосовують там, де ринок не спрацьовує, тобто у них різні сфери дії, вони доповнюють один одного;
 • • на відміну від споживчого суспільний вибір здійснюється через певні проміжки часу, встановлені законодавством.

Таким чином, громадський вибір і споживчий вибір можна вважати альтернативними способами виявлення агрегованих переваг людей.

Прихильники теорії суспільного вибору, проводячи аналогії політичної сфери та споживчого ринку, трактують державу як арену конкурентної боротьби за прийняття рішень, за доступ до ресурсів, за місця в управлінській ієрархії. При цьому держава як специфічний ринок відрізняється особливими властивостями, оскільки його учасники наділені незвичайними правами власності: виборці можуть вибирати представників до вищих органів влади, депутати - приймати закони, чиновники - стежити за їх виконанням. Виборці і політики трактуються як індивіди, що обмінюються голосами і передвиборними спілкуваннями [2] .

В ході суспільного вибору здійснюється колективне вироблення і прийняття рішень щодо виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільних благ. Тому в процесі суспільного вибору важливим фактором стає взаємодія груп з особливими інтересами, спрямоване на досягнення конкретної єдиної мети, узгодження міжгрупових інтересів.

 • [1] Б'юкенен Дж. Соч. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 23.
 • [2] Нурієв Р. Теорія суспільного вибору // Питання економіки. 2002. № 8.С. 134-135.
 
<<   ЗМІСТ   >>