Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ СЕКТОРОМ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОВАЛИ ДЕРЖАВИ, КОМПЕНСОВАНІ НЕДЕРЖАВНИМИ НЕКОМЕРЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

В результаті вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

• специфіку, сутність, економічні та правові основи управління діяльністю недержавних некомерційних організацій;

вміти

• використовувати переваги некомерційного господарювання в соціально значущих цілях;

володіти

  • • методикою аналізу та формування доходів і витрат недержавних некомерційних організацій;
  • • прийомами залучення недержавних некомерційних організацій до участі у виконанні соціальних замовлень, цільових програм та проектів.

Провали держави і можливості їх компенсації

Становлення громадянського суспільства, активізація ініціативи населення створюють все більше можливостей для вирішення соціально-економічних проблем. У громадському секторі посилюється значимість недержавних некомерційних організацій, що взаємодіють з державними структурами для підвищення доступності соціально значущих благ самим різним, найчастіше, яка потребує додаткового підтримки і допомоги групам населення. Вони здійснюють свою діяльність в тих сферах, які заповнені ні ринком, ні державою, а також там, де держава діє не в повній мірі ефективно.

Економічну роль і становище недержавних некомерційних організацій обґрунтовують різні теоретичні підходи, які умовно можна розділити на дві групи [1] .

Перший підхід пов'язує походження недержавних некомерційних організацій (в складі так званого третього сектора) з провалами ринку, відтіняючи їх сутнісне схожість з державним сектором в силу існування природних монополій, зовнішніх ефектів, асиметрії інформації, реалізації продуктів і послуг колективного користування.

Зусилля держави по заповненню провалів ринку вимагають відповідних витрат бюджету, для поповнення якого, в свою чергу, необхідно збільшувати податкові надходження. Зростання податкового тягаря знижує ділову та економічну активність, що стримує зростання доходів бюджету. Держава, балансуючи між соціальною справедливістю та економічною ефективністю, далеко не завжди і не в повній мірі здатне вирішувати соціальні проблеми. Виникають так звані провали (вади) держави, які не дозволяють йому повністю заповнити ніші провалів ринку. Дане положення послужило основою для другого підходу, що обґрунтовує місце і призначення недержавних некомерційних організацій.

Провали (вади) держави, як нездатність повною мірою забезпечити аллокаціонной ефективність і відповідність розподільної політики суспільним уявленням про справедливість, утворюються під впливом кількох чинників.

По-перше, брак інформації, необхідної для прийняття рішень на державному рівні (за аналогією з асиметрією інформації), обмежує можливості державного регулювання і контролю за діями економічних агентів. Забезпечення доступності суспільних благ самим різним верствам населення вимагає збільшення обсягу відповідної інформації про самих потребах, ступеня нужденності, ростуть витрати часу і коштів на адміністрування, що створює своєрідні провали, де діяльність держави втрачає ефективність.

По-друге, держава в виробництві та організації споживання суспільних благ орієнтується на масові стандартизовані потреби, але при цьому воно не може оперативно і своєчасно реагувати на швидкоплинні і сложнодіфференцірованний споживчий попит.

На локальному рівні недержавні некомерційні організації більш дієві, оскільки здатні працювати як з колективними, так і з індивідуальними споживачами.

Саме тому в нішах, не заповнених ринком або державою, доводиться діяти недержавним некомерційним структурам.

По-третє, недосконалість суспільного вибору та політичного процесу створює передумови для раціонального невідання виборців, маніпуляцій прийнятими рішеннями і їх виконанням, веде до втрати ефективності і справедливості, компенсувати які в тій чи іншій мірі здатні недержавні некомерційні організації.

І нарешті, обмежені можливості контролю за діяльністю державного і муніципального апарату управління, особливості мотивації службовців апарату управління, бюрократизація також знижують ефективність державного і муніципального секторів. Переважання громадської активності, цільова орієнтація на конкретні групи споживачів, неринкова сутність господарювання, адресність надання послуг дозволяє недержавним некомерційним організаціям долати як провали ринку, так і вади держави.

Одна з найважливіших завдань суспільного сектора - консолідація зусиль всіх складових його елементів (державних, муніципальних, недержавних некомерційних) для досягнення більш справедливого, рівного доступу до суспільних, особливо соціально значущим благ всім верствам і групам населення. Співпраця, партнерські відносини на шляху до цієї мети необхідні ще й остільки, оскільки недержавні некомерційні організації також не всесильні. Як державний і муніципальний сектори, вони мають свої специфічні недоліки (вади або провали).

Чи не дозволяють відділятися від інших частин суспільного сектора вади недержавних некомерційних організацій проявляються:

  • • в обмежених можливостях акумулювати фінансові та інші ресурси для забезпечення соціально значущими благами і послугами всіх потребуючих в них;
  • • зосередження зусиль на вузьких групах потреб окремих категорій населення;
  • • небезпеки обмеження незалежності найбільш впливовими членами організації, що направляють колективну діяльність з урахуванням своїх власних інтересів;
  • • менших можливостях залучення кваліфікованого персоналу.

Крім того, надмірне посилення співпраці недержавних некомерційних організацій може призводити до негативних наслідків у вигляді залежності від державної і муніципальної підтримки і втрати незалежності, спотворенні місії в прагненні отримати підтримку, схильності бюрократизації внаслідок участі в державних і муніципальних програмах, до розпорошення ресурсів з багатьох напрямків діяльності і т.п.

У світлі перерахованого стає все більш необхідно не тільки зміцнювати партнерські відносини і координувати зусилля з розміщення ресурсів, підвищенню ефективності їх використання, а й розділяти відповідальність в сферах впливу, узгоджувати заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення, використання законодавчо-правових та організаційно-економічних заходів і інструментів .

  • [1] Гаврилова Н. М., Пономаренко Є. В. Третій сектор: механізм некоммерческогохозяйствованія. М., 1999. С. 8-12.
 
<<   ЗМІСТ   >>