Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ СЕКТОРОМ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

В результаті вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

  • • основні економічні функції громадського сектора;
  • • особливості організації системи державного управління в ринковій економіці;
  • • роль місцевого самоврядування в системі управління громадським сектором;

вміти

• аналізувати діяльність державних і муніципальних органів управління з метою ефективного вирішення сучасних соціально-економічних проблем суспільства;

володіти

навичками оцінки основних тенденцій і механізмів розвитку державної і муніципальної системи управління в ринковій економіці.

Основні економічні функції громадського сектора

Сучасний розвиток ринкової економіки дає серйозна підстава для аналізу економічної ролі громадського сектора. Будь-яка економіка, будучи економікою змішаного типу, грунтується на різних формах власності, на поєднанні різних видів економічного регулювання, в якій держава одночасно виступає і як елемент ринкової системи, і як гарант її існування і розвитку.

У зв'язку з цим особливо важливо розглянути основні економічні функції держави в процесі розвитку змішаної економіки. Як було сказано в гл. 1, в ринковій економіці існують певні сфери, де мають місце так звані провали, або вади ринку. Саме провали ринку обумовлюють необхідність державного втручання. Основне завдання полягає в тому, щоб державне втручання дійсно призводило до підвищення суспільного добробуту.

Функції держави багатогранні і багатоаспектний, вони змінюються разом з розвитком суспільства і економіки. сучасне дер-

ство виступає в ролі основного виробника суспільних благ, власника, підприємця, а також гаранта існування демократичного устрою суспільства.

Уряд як представник держави виконує безліч політичних, соціальних і економічних функцій. Для реалізації економічних функцій громадського сектора держава застосовує різні заходи, зокрема розміщення ресурсів, перерозподіл доходів і вплив на рівень економічної активності населення. Особливо важливу роль виконує держава в забезпеченні розвитку національної економіки, стимулювання економічного зростання.

Ще в 1950-і рр. в економічну теорію були введені поняття позитивної та нормативної ролі держави.

Нормативна роль визначає норми і цілі державного втручання в економіку для забезпечення зростання суспільного добробуту, доповнення ринку і подолання його недосконалості. Якщо нормативний підхід визначає, що уряд повинен робити для підвищення добробуту суспільства, то позитивний підхід описує і аналізує фактичні дії урядів. В ідеалі нормативна і позитивна роль держави повинні збігатися, однак на практиці між очікуваними і фактичними результатами спостерігається часовий розрив, іноді дуже значний. У кожен момент на роль держави впливає економічна політика, що проводилася раніше, тому реальна економічна роль держави виявляється результатом взаємодії нинішніх і минулих заходів.

Економічна роль держави конкретизується в його функціях. У сучасній економічній теорії виділяють такі основні функції держави: аллокаціонной, дистрибутивну і стабілізаційну.

Аллокаціонной функція здійснюється за допомогою аллокации фінансових ресурсів для виробництва суспільних благ і покриття витрат, необхідних для виконання державою своїх функцій. Такі сфери діяльності держави, як забезпечення обороноздатності, розвиток освіти та охорони здоров'я, не можуть в достатній мірі забезпечуватися ринком. Держава повинна фінансувати ці та інші галузі, створювати можливість користуватися суспільними благами всьому населенню. Для виконання даних зобов'язань необхідна відповідна алокація фінансових ресурсів. Реалізація аллокаціонной функції держави здатна поліпшити становище цілих галузей і окремих підприємств або, навпаки, ускладнити існування тих галузей і підприємств, які держава не вважає за потрібне підтримувати або розвивати. Таким чином, за допомогою коректування аллокации ресурсів відбувається державне регулювання економіки в цілому, а також формування певної структури економіки. Аллокаціонной функція покликана забезпечити повноцінне фінансування всіх витрат держави з метою підвищення добробуту суспільства.

Алокація - це розміщення ресурсів між господарюючими одиницями. Аллокації слід відрізняти від розподілу і перерозподілу, які означають розділ благ між суб'єктами або передачу блага від одного суб'єкта до іншого, розподіл інвестицій, тобто внесення змін до майнові відносини між власниками.

Дистрибутивная функція полягає в здійсненні перерозподілу доходів населення з метою зменшення соціально-економічної нерівності. Основними формами перерозподільних процесів є прогресивне оподаткування і система соціальних трансфертних платежів. Дистрибутивная функція покликана скоротити зростаючий розрив у рівні життя високо- і низькодохідних груп населення.

В економічно розвинених країнах в останні десятиліття систематично скорочується розрив між мінімальними і максимальними доходами, їх співвідношення становить один до чотирьох (Швеція, Фінляндія).

Ринок не здатний забезпечити раціонального, з суспільної точки зору, розподілу ресурсів. У цих випадках держава бере на себе цю функцію. Наприклад, високі та надвисокі доходи оподатковуються високими прогресивними податками, а інвестиції в економіку звільняються від оподаткування або оподатковуються низькими податками, що зумовлює появу стимулів до інвестиційної діяльності.

При здійсненні кожної з функцій держава змінює спрямованість і розміри фінансових потоків.

Аллокаціонной функція стосується розміщення фінансових потоків між галузями і підприємствами, а дистрибутивная - між індивідами.

Стабілізаційна функція визначається необхідністю встановлення макроекономічної рівноваги. Стабілізація економіки означає виведення економіки зі стану кризи, припинення економічного спаду виробництва і досягнення стійких темпів економічного зростання. виділяють:

  • макроекономічну стабілізацію (досягнення позитивного і стабільного перебігу макроекономічних процесів і стійких темпів зростання);
  • мікроекономічному стабілізацію (забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємств, державних установ, домашніх господарств);
  • фінансову стабілізацію (створення стійко функціонуючої системи фінансових ринків та інструментів) як частини єдиного цілого [1] .

Чим вище рівень інфляції, безробіття в суспільстві, тим вище роль стабілізаційної функції держави.

Зниження інфляції, фінансова стабілізація і підйом виробництва - головні методи виходу з кризової ситуації. Друга половина XX ст. показала, що періодичність економічних криз в світі різко скоротилася, з 10-12 до 5-6 років, іноді до 3-4 років.

У XX столітті накопичений широкий і різноманітний досвід стабілізації кризової економіки. Це досвід багатьох європейських країн під час і після Першої та Другої світових воєн, російський досвід непу 1920-х рр., Досвід США в 1930-і рр. ( «Новий курс» президента Ф. Рузвельта) і світовий досвід 1970-х рр., Коли країни Західної Європи вибиралися з «нафтової кризи».

Перехід до сучасного ринкового типу господарства в країнах «великої сімки» відбувався, як правило, за двома стратегічними напрямами. Перший напрямок - ефективний розвиток національного господарства на основі глибокої структурної та інвестиційної перебудови з урахуванням сформованого світового поділу праці. Другий напрямок полягає в розробці соціальної програми по виходу країни на загальносвітові параметри рівня життя населення. Однією з головних тенденцій прискореного розвитку цих країн за останні 10-15 років стало посилення державного регулювання економіки.

Взаємозв'язок і взаємний вплив всіх перерахованих основних економічних функцій держави очевидно, але їх ефективне виконання різному. Зміна можливостей виконання державою своїх функцій є закономірним процесом суспільного розвитку.

У загальному вигляді динаміка економічної ролі держави характеризується питомою вагою державних доходів і витрат у ВВП країни. У більшості економічно розвинених країн частка державних доходів становить понад 40% від ВВП.

У ряді випадків муніципальний сектор в якості виробника певних видів суспільних благ більш кращий, оскільки він враховує специфіку вирішення місцевих проблем.

До повноважень органів місцевого самоврядування належать питання, що стосуються безпосереднього життєзабезпечення даного муніципального освіти. У їх функції входить створення умов для розвитку муніципального транспорту, місцевого дорожнього будівництва, надання допомоги незаможним, престарілим, інвалідам. Вони покликані забезпечити охорону громадського порядку, роботу швидкої медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічних і лікарняних установ, надання загальнодоступного і безкоштовної початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти, дошкільної освіти та відпочинку дітей в канікулярний час, а також організувати електро-, тепло -, газо- і водопостачання населення, забезпечення незаможних громадян житловими приміщеннями та ін.

Вони відповідальні за функціонування муніципальних бібліотек, спортивних майданчиків та ін.

У сучасному суспільстві виробництво суспільних благ покладається не тільки на державу. Наявність у держави законодавчої бази, визначених інструментів примусу, безсумнівно, дає йому виключні можливості для вирішення зазначених проблем. Виняткова прерогатива держави стягувати податки, встановлювати і змінювати їх види і величину дозволяє саме державі фінансувати виробництво основного обсягу суспільних благ. Разом з тим в Росії, як і в багатьох країнах, функціонують недержавні некомерційні організації, які також можуть ефективно вирішувати проблему надання деяких видів суспільних благ.

Історично склалося так, що організації і установи, соціально-культурна і гуманітарна діяльність яких служила інтересам суспільства в цілому, ставали частиною державного сектора. З їх допомогою реалізовувалися найважливіші соціально-економічні функції держави - формування духовного, морального потенціалу суспільства, забезпечення охорони його здоров'я. Друга половина XX ст. характеризується передачею частини соціально-економічних функцій держави з надання соціально-значущих суспільних благ (в галузі освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтва) недержавним некомерційним організаціям. Основні функції недержавних некомерційних організацій - задоволення соціально-економічних, культурно-освітніх та інших суспільно значущих потреб.

Таким чином, існують відмінності в ступені участі всіх структур громадського сектора (державних - комерційних і некомерційних, муніципальних і недержавних некомерційних) у вирішенні завдань щодо забезпечення суспільного добробуту.

Головна функція держави як регулюючого органу полягає в організації дій всіх учасників господарського процесу (державних і недержавних структур), у встановленні партнерських відносин з усіма виробниками суспільних благ для збереження цілісності розвитку суспільства. Державна політика має на меті адекватно реагувати на позитивні або негативні наслідки відбуваються в суспільстві змін і, відповідно, направляти їх в інтересах розвитку всього суспільства.

  • [1] Див .: Шляхи стабілізації економіки Росії / під ред. Г. Б. Клейнера. М., 1999. С. 5.
 
<<   ЗМІСТ   >>