Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ: ПСИХОЛОГ ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Людина як об'єкт і предмет психології

Людина в психології виступає одночасно і об'єктом, і предметом, і суб'єктом пізнання.

Існують різні точки зору на те, що саме вивчає психологія. У буквальному сенсі психологія - наука про душу. Але позітівіст- кая традиція розвитку науки вимагає об'єктивації досліджуваних феноменів. Душу важко об'єктивувати, вивчати будь-яким емпіричним або експериментальним методом. І тому становлення психології як науки пов'язано з розвитком уявлень про її об'єкт і предмет. Психологія шукає відповіді на питання про факти і причини поведінки і свідомості людини (або іншого носія психіки). У самому розширювальному плані об'єкт психології - психіка і її прояв (поведінка, діяльність, активність) у взаємодії з навколишньою дійсністю.

Предмет дослідження в психології історично зазнавав змін з розвитком психологічного знання і психології як науки.

Розвиток предмета досліджень в руслі психологічного знання в історії психології суперечливо. З часів Античності в рамках філософсько-психологічних поглядів предметом психології можна вважати душу у взаємозв'язку з тілом , а в Середньовіччі в рамках теологічних навчань - безсмертну душу (швидше за , в протиставленні тіла).

Зі становленням наукового знання в XVII-XVIII ст. психологічні вчення все ще перебували в рамках предмета «душа», але поступово позначається проблема свідомості. Свідомість розглядалося як знання душі про саму себе.

Становлення психології як науки пов'язано не тільки з виділенням свідомості як предмета досліджень, а й з появою емпіричного методу. Першим таким методом в психології стає інтроспекція.

Суть інтроспекції - свідомість вивчає прояв свідомості, довільно звертаючись до різних проявів психічного.

Інтроспекція (лат. Introspecto - дивлюся всередину, вдивляюся) - метод дослідження людиною актів власної активності: думок, образів, почуттів, переживань, актів мислення як діяльності розуму, структурують свідомість, і т.п. Метод самоспостереження як науковий використовувався і з появою експериментальної психології Вільгельма Вундта.

Рене Декарт властивості душі взагалі звів до поняття «мислення». Відомо його твердження «Cogito, ergo sum» (лат. «Думаю, отже, існую»; фр. «Je pense, done je suis» - «Я мислю, значить я еемь»), сформульоване в книзі «Міркування про метод». Більш точно фраза звучить як «Dubito ergo cogito, cogito ergo sum» - «Я сумніваюся, значить мислю; я мислю, значить існую ». Сумнів, в рамках вчення Р. Декарта, виступає одним з модусів мислення. І основним предметом психології фактично стає навіть не свідомість, а мислення. Але в цілому в рамках ассоцианизма (одного з центральних напрямків розвитку наукової психології з XVII аж до початку XX ст.) Предмет психології - свідомість.

Ассоцианизм - напрямок в психології, в якому асоціація - головний пояснювальний принцип психічного життя. В основі ассоцианизма лежить уявлення про те, що послідовність ідей, що виникають у свідомості, відображає порядок зовнішніх впливів на організм. І про те, що прояви психічного життя, включаючи розум і волю, підкоряються закону асоціації. Асоціації пов'язують різні елементи психічного в єдність і цілісність свідомості.

На початку XX ст. в період активного становлення експериментальної і емпіричної психології, за визначенням Л. С. Виготського, просіхо- дит криза методологічних основ психології: «Психологія як наука в своєму практичному просуванні вперед в світлі вимог, що пред'являються їй практикою, переросла можливості, що допускалися тими методологічними підставами, на яких починала будуватися психологія наприкінці XVIII - початку XIX століття » [1] . Результатом «відкритого кризи в психології» стала поява різних наукових шкіл, частина з яких своїм предметом продовжувала розглядати свідомість (наприклад, гештальтпеіхологія), інші ж як предмет психології визначили інші феномени: поведінка (біхеовіорізм), динаміка свідомості і несвідомого (психоаналіз); розвиток вищих психічних функцій (культурно-історична психологія) і т.д. Кожен напрямок в психології стало спиратися на свої методологічні основи, визначати свій предмет дослідження, користуватися своїм відповідним предмету методом дослідження. Фактично з початку XX ст. неможливо говорити про єдність розвитку предмета і методу в психології як науці.

П. Я. Гальперін вибудував систему психологічних поглядів про походження, формуванні і розвитку конкретних форм і видів психічної діяльності 1 , яка може розглядатися на декількох взаємопов'язаних рівнях:

 • 1) орієнтовна діяльність як сутнісна характеристика психіки і предмет психології;
 • 2) еволюція людської психіки, філогенез, антропогенез і онтогенез як складені частини еволюційного процесу;
 • 3) формування розумової діяльності людини;
 • 4) види і форми психічної (орієнтовною) діяльності.

Петро Якович Гальперін (1902-1988)

У визначеннях предмета психології у вітчизняній трактуванні в другій половині XX ст. можна зустріти поняття «психіка». Але в цьому контексті психіка вже не розуміється в своєму первісному значенні слова, як душа. «Психіка - властивість високоорганізованої матерії, що є особливою формою відображення суб'єктом об'єктивної реальності. Найважливіша особливість психічного відображення - його активність. При цьому воно не тільки представляє собою продукт активної діяльності суб'єкта, а й, Опосередковуючи її, виконує функцію орієнтації, управління нею. Таким чином, психічні явища складають необхідний внутрішній момент наочної діяльності суб'єкта, і природа психіки, її закони можуть отримати наукове пояснення лише в процесі аналізу будови, видів і форм діяльності » [2] [3] .

У структурі психіки у вітчизняній психології зазвичай виділяють три групи явищ:

 • 1) психічні процеси (пізнавальні - відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, уява, мислення, мова, увагу; емоційні - збудження, радість, обурення, злість і ін .; вольові - прийняття рішень, подолання труднощів, боротьба мотивів, управління своєю поведінкою та ін.);
 • 2) психічні стани (підйом, пригніченість, страх, бадьорість, смуток і ін.);
 • 3) психічні властивості (спрямованість, темперамент, здібності, характер) 1 .

Психологія, навіть в ряду інших гуманітарних (тобто тих, хто вивчає людини) наук, має важливу особливість. У ній предмет і суб'єкт дослідження - не просто одне і те ж обличчя і один і той же інструмент. По суті, у всіх інших науках предмет дослідження і інструмент дослідження - зовнішні по відношенню до суб'єкта дослідження. У психології ж феномени психічного вивчаються за допомогою психічних феноменів. Основна проблема в зв'язку з цим - суб'єктивізм психології як науки.

Суб'єкт (від лат. Subjectus - лежить внизу, що знаходиться в основі, від sub - під і jacio - кидаю, кладу підставу) - людина як носій активності, діяльності, свідомості і пізнання.

Психічні феномени (відчуття, образи, уявлення, мислення, пам'ять, мова, уява, мотиви, потреби, емоції, почуття, воля та ін.) Властиві кожному з нас. І ми мимоволі Рефлексуючи щодо проявів нашої свідомості, поведінки, психічних процесів. Але наше буденне пізнання психічного ще не є наука, так як знання з нашого особистого досвіду конкретні, а не узагальнені; носять інтуїтивний характер, а не раціонально усвідомлені; ґрунтуються на повсякденному спостереженні, а не на експерименті або статистично значущому емпіричному досвіді і т.д. За словами Л. С. Рубінштейна, «знання, представлене в свідомості індивіда, є єдністю об'єктивного і суб'єктивного» [4] [5] . І досягнення об'єктивності в психологічному знанні - і є шлях розвитку психології як науки. «Свідомість конкретного реального індивіда - це єдність переживання і знання » [6] . «Свідомість - єдність суб'єктивного і об'єктивного » [7] . І в цьому контексті завдання психології як науки - подолати суб'єктивізм психологічного знання (що в граничних точках неможливо, але сам рух до об'єктивізації знання про психічне і є розвиток психологічної науки).

Сергій Леонідович Рубінштейн (1889-1960)

 • [1] Виготський Л. С. Сучасні течії в психології // Виготський Л. С. Розвиток вищих психічних функцій. М., I960. С. 474.
 • [2] Подільський Л. І. Передмова // Гальперін II. Я. Введення в психологію: навч, посібник для вузів. М .: Університет, 1999. С. 16.
 • [3] Леонтьєв А. II. Психіка // Велика радянська енциклопедія. 3-е изд. М.: Советскаяенціклопедія, 1975. Т. 21. С. 187.
 • [4] Маклаков Л. Г. Загальна психологія. СПб .: Пітер, 2001. С. 25.
 • [5] Рубінштейн С. JI. Основи загальної психології. СПб .: Пітер, 1998. С. 13.
 • [6] Там же. С. 14.
 • [7] Там же. С. 15.
 
<<   ЗМІСТ   >>