Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

 • 1. Використання властивостей газів в промисловості, народному господарстві, військовій справі.
 • 2. Пристрій і принцип роботи різних термометрів.
 • 3. Капілярні явища в природі і техніці.
 • 4. Вологість повітря як параметр, що визначає життєдіяльність людини.
 • 5. Вологість і проблема зберігання художніх творів, військової техніки і майна.
 • 6. Штучне виробництво кристалів.
 • 7. Використання кристалів в техніці і в військовій справі.
 • 8. Ювелірне мистецтво Уралу.
 • 9. Кристали Уралу в творчості П.П. Бажова.
 • 10. Використання властивостей аморфних тіл.
 • 11 .Полімери і їх застосування.
 • 12.Явленіе пострілу з точки зору термодинаміки.

І.Современние теплові двигуни і питання екології.

14.Іспользованіе теплових двигунів у військовій справі.

ВИСНОВКИ ПО ШОСТОМУ РОЗДІЛІ

Велика увага при вивченні фізики відводиться організації самостійної роботи учнів і на уроках, і при виконанні домашнього завдання. Поняття «самостійна робота» многоаспектно і багатогранно, тому цілком природно, що воно нс отримало єдиного тлумачення в педагогічній літературі.

Поняття «самостійна робота» трактується як самостійний пошук необхідної інформації, придбання знань, використання цих знань для вирішення навчальних та наукових завдань (С.І. Архангельський); як діяльність, що складається з творчого сприйняття і осмислення навчального матеріалу в ході лекції, підготовки до занять, іспитів, заліків (А.Г. Молибог); як система заходів щодо виховання активності і самостійності учнів, по виробленню умінь і навичок раціонально купувати корисну інформацію (Б.Г. Іоганзен); як система організації педагогічних умов, які забезпечують управління навчальною діяльністю, що протікає у відсутності вчителя (В. Граф, І.І. Ільясов, В.Я.Ляудіс); як самоосвіта (С.І. Зінов'єв).

Як видно з наведених вище визначень і тлумачень поняття самостійної роботи, вона розглядається, з одного боку, як вид діяльності, що стимулює активність, самостійність, пізнавальний інтерес, основу самоосвіти і подальшого підвищення кваліфікації, а, з іншого, як система заходів або педагогічних умов, забезпечують керівництво самостійною діяльністю учнів. П.І. Підкасистий вважає, що самостійна робота є специфічним педагогічним засобом організації та управління самостійною діяльністю в навчальному процесі.

Самостійної роботи школярів притаманні такі характеристики: формування відповідного рівня сформованості знань, умінь і навичок в предметної області; вироблення в учнів психологічної установки на систематичне поповнення та оновлення знань, розвиток умінь орієнтуватися в потоці наукової інформації.

На наш погляд, самостійну роботу доцільно розглядати як один з видів пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння знань, умінь і навичок під керівництвом вчителя.

 
<<   ЗМІСТ   >>