Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛЕКЦІЯ 3 ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

план лекції

 • 1. Поняття програми, її роль і місце в соціологічному дослідженні.
 • 2. Методологічний розділ програми.
 • 3. Організаційно-методичний розділ програми.

Поняття програми, її роль і місце в соціологічному дослідженні

Розглянемо перше питання плану - «Поняття програми, її роль і місце в соціологічному дослідженні».

Соціологічне дослідження, як система теоретікометодологіческіх процедур у своїй реалізації являє складний багатоетапний процес.

Соціолог має справу з соціальними об'єктами, дослідження яких спирається на спеціальну попередню підготовку, що включає визначення проблеми, формулювання цільових установок, визначення основних етапів дослідження, методів збору, обробки і аналізу інформації. Ця попередня підготовка дозволяє, певною мірою передбачити можливі труднощі ще до початку дослідження.

Документом, в якому найбільш повно викладена і зафіксована вся попередня підготовка майбутнього конкретного соціологічного дослідження, є його програма.

Важко дати однозначне визначення програми конкретного соціологічного дослідження. Воно змінюється, вдосконалюється відповідно до розвитку соціологічної науки в цілому. Так, наприклад, в 60-і роки програма розглядалася як «виклад основних завдань, методологічних передумов і гіпотез дослідження із зазначенням правил процедури та логічної послідовності операцій по перевірці гіпотез».

В даний час програма визначається як спеціально створений соціологом документ, в якому відображені теоретичні, методологічні, методичні та процедурні основи дослідження. Розробка програми соціологічного дослідження - це тривалий, трудомісткий процес.

Серед соціологів поширена думка про те, що розробка гарної програми вимагає не менше половини інтелектуальних затрат всього дослідження. Погано підготовлене соціологічне дослідження призводить до нікчемних теоретичних висновків і малоефективним практичним рекомендаціям.

Таким чином, програма - це документ, в якому описано сутність всіх елементів планованого соціологічного дослідження.

Его - науково обгрунтований проект дослідження, спрямовує і одночасно який контролює виконання всіх його процедур.

Доцільно уявити побудову програми як процес, що складається з взаємозв'язаних етапів, на кожному з яких реалізуються специфічні процедури.

Перший етап - підготовчий, який включає: отримання «соціального замовлення», попередню характеристику проблемної ситуації з виділенням проблеми, мети, об'єкта і предмета дослідження, ознайомлення зі спеціальною літературою.

Кожен з названих вище підетапів процесу, в свою чергу, розчленовується на ряд конкретних дій соціологів. Так, якщо соціологічне дослідження проводиться «на замовлення», то вкрай необхідні попередні переговори між замовником і керівником робіт, необхідні для подальшого планування і осмислення практичного завдання.

Результатом описуваного етапу є, перш за все, прийняття «соціального замовлення» як керівництво до дії для виконавців-соціологів, на основі досягнення повного взаєморозуміння щодо того, яку науково-практичну соціальну інформацію замовник очікує отримати від дослідників. Крім того, соціологи приступають до ретельного вивчення наукової літератури, наявної з даної проблематики, здійснюють інтенсивні контакти з провідними фахівцями у відповідній галузі соціологічного знання, досвідченими господарськими працівниками. Відбувається попереднє знайомство з об'єктом майбутнього дослідження, як з людьми, які працюють в даному виробничому колективі, так і з масивом документальної інформації, що дозволяє отримати цінні дані про технічну, економічну і соціальну організації підприємства, соціально-демографічну структуру працівників і т. П.

Другий етап - етап вироблення концепції і відбору методів дослідження передбачає обгрунтоване з точки зору методології та теорії суспільного розвитку конкретне визначення змісту проблеми, мети і завдань майбутнього дослідження. Поряд з теоретичними процедурами, в ході цього етапу визначаються методи, обсяг і способи кількісної обробки емпіричних даних. В результаті даного етапу формується концептуальна система дослідження, приймаюча форму науково-практичного документа. Для створення концепції необхідна також попередня теоретична робота, що виражається в методологічному розділі програми.

На цьому ж етапі слід визначити методи дослідження та методи математичної обробки даних. Важливо також виділити контингент обстежуваних осіб, які виступають в якості датчиків (носіїв) первинної емпіричної інформації. Головне завдання тут - забезпечення репрезентативної вибірки, що дозволяє поширити отримані результати на всю генеральну сукупність.

Третій етап - етап планування і організації збору первинних соціологічних даних. На цьому етапі визначаються веди робіт і способи їх реалізації, терміни їх виконання, відповідальних за виконання, конкретні заходи з підготовки та проведення емпіричної процедури отримання первинної інформації. Центральне місце на цьому етапі відводиться з робочим планом, який представляє організаційно методичний документ, в якому зафіксовані види обов'язкових конкретних робіт у часовій послідовності і дослідницької залежності. Процедура організації збору інформації представлена в програмі наступними видами заходів: розробка мережевого плану-графіка, підготовка «поля» дослідження, організація дослідницької групи, обгрунтування матеріально-технічної база дослідження, проведення польового дослідження.

Четвертий, заключний етап побудови програми - підготовка до статистичної обробки даних - це створення інструкцій щодо шифрування та кодування, власне програма обробив емпіричних даних. Остання визначає, які обчислення повинні бути зроблені, які статистичні розподілу і таблиці співвідношень (пов'язаності ознак або кореляції) необхідно отримати. На цій фазі роботи керівник дослідження найбільш активно співпрацює з фахівцем по статистиці і програмістом, бо в кінцевому рахунку відповідальність за якість програми обробки несе сам керівник.

Програма соціологічного дослідження, відповідно до її призначення, виконує три основні функції в діяльності соціологів: методологічну, методичну та організаційну.

Методологічна функція дозволяє визначити наукову проблему, для вирішення якої проводиться дослідження; встановити систему зовнішніх зв'язків дослідження (відношення до раніше виконаним і одночасно виконуваних досліджень за аналогічною проблематики); зафіксувати вихідне уявлення про первісний стан досліджуваного об'єкта; сформулювати спільну мету і необхідну для її досягнення сукупність конкретних завдань.

Методична функція виражається в тому, що допомагає досліднику на основі загального логічного плану здійснити перехід від теоретичних положень до емпіричним фактам і від них до теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій. Вона задає вимоги до використання методів реєстрації, вимірювання і аналізу отриманих даних, впорядковує методичні засоби і процедури відповідно до завдань дослідження. Завдяки їй характеризуються плановані результати дослідження, забезпечується можливість їх зіставлення з результатами досліджень, проведених по тій же проблемі іншими соціологами.

Науково-організаційна функція програми дозволяє об'єднати зусилля членів дослідницької групи для вирішення поставленої проблеми; сприяє чіткому розподілу праці між ними; полегшує контроль за ходом дослідження і створює надійну основу для систематизування і накопичення банку соціологічної інформації.

Досвід численних прикладних соціологічних досліджень в нашій країні показав, що найбільш «працюючим» інструментом соціолога є програма, що складається з методологічної та організаційно-методичної частин.

В даний час прийнято вважати, що в методологічний (або теоретико-методологічний) розділ програми входять:

 • 1) опис проблемної ситуації, формулювання проблеми;
 • 2) визначення мети і завдань дослідження;
 • 3) визначення об'єкта і предмета дослідження;
 • 4) операционализация основних понять;
 • 5) формулювання робочих гіпотез.

Другий, методико-процедурний (або організаційно методичний) розділ програми включає:

 • 1) принциповий або стратегічний план дослідження;
 • 2) визначення основних процедур збору, обробки та аналізу первинних даних.

Таким чином, ми підійшли до розгляду другого питання плану нашої лекції - «Методологічний розділ програми».

 
<<   ЗМІСТ   >>