Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ

Склад, структура і класифікація оборотних коштів

Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємств соціально-культурного сервісу і туризму. Стан і ефективність їх використання багато в чому визначають ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства.

Початок процесу виробництва визначається моментом придбання засобів виробництва і залученням робочої сили. Засоби виробництва включають в себе предмети праці і знаряддя праці. Предмети праці в процесі виробництва піддаються обробці і в якості матеріальних витрат повністю за вирахуванням зворотних відходів беруть участь у формуванні витрат на вироблену продукцію (роботи, послуги). Після реалізації продукції вартість матеріальних витрат відшкодовується за рахунок виручки, потім знову купуються матеріальні ресурси і т.д., тобто здійснюється їх обіг. В результаті обороту оборотних коштів здійснюється заповнення виробничих запасів і забезпечення відтворювального процесу.

Однією з умов безперервності виробництва є постійне поновлення його матеріальної основи - засобів виробництва і, отже, безперервність руху самих засобів виробництва, тобто їх кругообіг. У своєму обороті оборотні фонди послідовно приймають грошову, продуктивну і товарну форми.

Кругообіг фондів підприємств починається з першої стадії - авансування вартості в грошовій формі на придбання сировини, матеріалів та інших засобів виробництва. В результаті кошти приймають форму виробничих запасів, і здійснюється їх перехід зі сфери обігу в сферу виробництва. Особливо слід підкреслити, що при цьому процесі вартість не витрачається, а авансується і після завершення кругообігу повертається.

Друга стадія кругообігу здійснюється в процесі виробництва: робоча сила забезпечує продуктивне споживання засобів виробництва і створює новий продукт, що містить перенесену і знову створену вартість. Авансована вартість знову змінює свою форму - із продуктивної вона переходить у товарну.

Третя стадія кругообігу передбачає реалізацію виробленої готової продукції (робіт, послуг) і отримання грошових коштів. На цій стадії оборотні кошти знову переходять зі сфери виробництва в сферу обігу. Різниця між сумою коштів, витрачених на виготовлення і реалізацію продукції (робіт, послуг) і отриманих від реалізації виробленої продукції (робіт, послуг), складає грошові нагромадження підприємства.

Аналіз кругообігу оборотних фондів підприємств показує, що авансується вартість в кожен певний момент часу одночасно знаходиться в грошовій, продуктивній, товарній формах.

Оборотні кошти (оборотні активи) - це сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Оборотні виробничі фонди і фонди обігу утворюють оборотні кошти (оборотний капітал) для забезпечення поточних потреб підприємства, пов'язаних з процесом відтворення. При цьому оборотні кошти послідовно приймають різні функціональні форми - грошову, продуктивну, товарну.

Оборотні активи включають в себе кілька складових:

 • • грошові кошти;
 • • запаси сировини;
 • • витрати в незавершеному виробництві;
 • • інші запаси і витрати;
 • • витрати майбутніх періодів;
 • • готову продукцію, товари для перепродажу та товари відвантажені;
 • • дебіторську заборгованість;
 • • короткострокові фінансові вкладення;
 • • інші оборотні активи.

Грошові кошти охоплюють грошові кошти в касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках підприємства.

Запаси включають в себе залишки запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів і інших матеріальних цінностей у вартісному вираженні.

Витрати в незавершеному виробництві складаються з витрат по незавершеному виробництву і незавершених робіт (послуг). Витрати обігу, що припадають на залишок нереалізованих товарів на підприємствах торгівлі, постачання, посередницьких послуг, відображаються в цьому елементі активів підприємств.

Інші запаси і витрати - елемент оборотних активів, що показує запаси і витрати, які знайшли відображення в інших видах запасів або витрат, зокрема комерційні витрати, пов'язані з залишку невідвантаженому (нереалізованої) продукції.

Витрати майбутніх періодів - це сума витрат, вироблених в звітному періоді, але підлягають погашенню в наступних звітних періодах шляхом віднесення на витрати виробництва, обігу або інші джерела протягом терміну, до якого вони належать. До таких витрат, зокрема, відносяться витрати по нерівномірно виробленому ремонту основних засобів (якщо підприємство не формує ремонтний фонд), суми, сплачені вперед, по орендній платі, витрат на рекламу, підготовку кадрів.

Готова продукція і товари для перепродажу - це фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, що пройшли випробування і приймання, укомплектованих відповідно до умов договорів із замовниками і відповідними технічними умовами і стандартами. Продукція, яка не відповідає цим вимогам, і нездані роботи вважаються незакінченими і показуються в складі незавершеного виробництва. Тут же враховується залишок товарів, придбаних підприємствами торгівлі та громадського харчування. При здійсненні підприємством закупівель товарів по імпорту числення покупної вартості вступників товарів (матеріалів, напівфабрикатів, устаткування і т.д.) проводиться виходячи з їх вартості, передбаченої в контракті, митних платежів, транспортних витрат та інших витрат із закупівлі та транспортуванні.

Товари відвантажені - елемент оборотних активів, що відображаються в балансі у випадках, якщо договором обумовлений момент передачі права володіння, користування і розпорядження продукцією від виробника до покупця або замовника, що відрізняється від загального порядку (наприклад, при експорті продукції).

Дебіторська заборгованість покупців і замовників - це договірна або кошторисна вартість відвантажених товарів, зданих робіт і наданих послуг до моменту надходження платежів за них на рахунку підприємства або заліку взаємних вимог.

Короткострокові фінансові вкладення - це інвестиції підприємства на термін не більше 12 місяців в залежні суспільства, власні акції, викуплені в акціонерів, інвестиції в цінні папери інших підприємств, державні цінні папери, а також надані підприємством короткострокові позики іншим підприємствам і організаціям.

Інші оборотні активи включають в себе суми, що не знайшли відображення в інших елементах оборотних активів, але за своєю суттю відносяться до оборотних активів.

Структура оборотних коштів підприємства характеризується співвідношенням окремих елементів оборотних коштів і показує частку кожного елемента в загальній сумі оборотних коштів.

Склад і структура оборотних коштів підприємств істотно залежать від їх галузевої приналежності і формуються багатьма чинниками виробничого, економічного і організаційного порядку. Так, в суднобудуванні, де виробничий цикл тривалий, висока питома вага незавершеного виробництва. На підприємствах легкої та харчової промисловості основну частку оборотних коштів становлять сировину і матеріали. У видобувних галузях є несуттєвим обсяг запасів сировини, але велика питома вага витрат майбутніх періодів. Банки та інші фінансові організації зазвичай мають значну суму грошових коштів та їх еквівалентів. Підприємства сфери обігу мають високу питому вагу товарних запасів.

Належність підприємств туризму і готельного бізнесу до невиробничій сфері визначає особливості в структурі основних і оборотних коштів. Слід зазначити, що для підприємств туризму частка оборотних активів в загальній структурі активів зазвичай більше, ніж частка основних активів. Для підприємств готельного бізнесу зазвичай співвідношення зворотне: частка оборотних коштів менше, ніж частка основних засобів. У складі оборотних коштів істотну роль відіграють матеріальні запаси, а також дебіторська заборгованість і грошові кошти. Короткострокові фінансові вкладення найчастіше відсутні.

Основною метою управління оборотними активами підприємств туризму і гостинності є визначення оптимального обсягу і структури поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними, достатнього для забезпечення ефективної фінансової діяльності підприємства.

Оборотні активи можна класифікувати за різними ознаками (підставами). Залежно від здатності більш-менш легко звертатися в гроші, тобто за ступенем ліквідності, оборотні активи поділяються на три групи:

 • найбільш ліквідні (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення);
 • швидко реалізованих (дебіторська заборгованість);
 • повільно реалізовані (запаси готової продукції, сировини і матеріалів та ін.).

За ознакою нормованих виділяють нормовані і ненор- міруемие оборотні активи. Нормування передбачає встановлення планових норм запасу і нормативів по елементах оборотних коштів. До першої групи належать запаси сировини, матеріалів, готової продукції, незавершеного виробництва, для яких існують способи розрахунку нормативних розмірів їх запасів. Принцип нормованих лежить в основі методів управління цими компонентами оборотних активів. До другої групи належать грошові кошти, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення. Для цих компонентів можна розрахувати деякі орієнтовні значення, використовувані при управлінні оборотними коштами. Так, можна розрахувати оптимальну або середню величину грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, яка може бути певним орієнтиром при управлінні грошовими коштами підприємства.

Залежно від ступеня сталості (незмінності) виділяють стабільні і нестабільні активи. Основні активи і та частина оборотних активів, яка знаходиться на протязі досить тривалого періоду (року) на незмінному рівні і не залежить від сезонних та інших коливань, називаються стабільними активами. Решта ж активи відносяться до нестабільним.

У зв'язку з тим, що розмір оборотних коштів визначається не тільки потребами виробничого процесу, а й випадковими чинниками, оборотний капітал доцільно розділити на постійний і змінний.

Постійний оборотний капітал - це та частина грошових коштів, дебіторської заборгованості та виробничих запасів, потреба в яких відносно постійна протягом всього операційного циклу, це мінімум поточних активів, необхідний для здійснення виробничої діяльності. Для підприємств готельного господарства постійний оборотний капітал можна оцінити за середньою заповнюваності готельного комплексу.

Змінний оборотний капітал - це додаткові поточні активи, необхідні в пікові періоди або в якості страхового запасу. На підприємствах туризму і готельного бізнесу величина змінного оборотного капіталу визначається яскраво вираженою сезонністю, причому вона досить суттєво впливає на загальну потребу в оборотному капіталі, і її завжди необхідно враховувати при управлінні оборотними коштами підприємств гостинності.

 
<<   ЗМІСТ   >>